flag flag home


.תמוצהמ בכר ילכ וניפ םוסחמב
רוחשה תואמצעה םוי
ל"וחמ DJ-ו תוקהל 3-שכ - ןורשה תמרב קנעה תביסמ ינפל הליל
ןמזב .התוא רשאל אלש הרטשמה הטילחה - ץראב ותחנ רבכ
תוננוכ לע טנרטניאה תועצמאב ונעדוה ,ץ"גבל ונפ םינגראמהש
ונלחתה ,15:00-ב התחדנשכ .החדית םתריתעש הרקמב הנגפהל
.םשל ונעסנו ,ביבא-לתב הנגפהל תונמזה ץיפהל

.ןופלטב םיניגפמ תנווכה ידכ ךות

,ןתוא ונילתו לגרב ונרזח

,תוזרכ ונרציי קלדה תנחתב

,הכרבב הלבקתה תרושקתה םג

.םידוקירב הנגפהל ופרטצה

,םוקמל ועיגהש תוביסמ ישנא

,תופסונ תודיינ הרטשמה החלש
.יוניפ לע םירוביד ועמשנ רשקבו

,תואמסיס קועצל ונלחתהשכ

.ןייארתהל ומיכסה םיברו

.ונבזע ,הרטשמה השרדשכ
.תומילא דגנ ,עודיכ ,ונחנא

.תומוצע לע םישנא םיתחהל ידכ

,ונל ורתונש תוקדה תא ונלצינ