flagflaglogo


םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Donation
רפס תרומת


שבויה תפוקת
"לג" תאצוה םידומע 148 ,הכר הכירכ קדנס ימולש
 הלמג ,תילארשיה תואיצמה לא םדרטסמאב ילש ןורחאה רוקיבהמ יתבש רשאכ"
  תרבוחב סיבאנאכה לע ידיב שיש עדימה לכ תא ךורעלו זכרל הטלחהה יבלב
  ףסונ עדימ רוקמ רוביצה ידיב היהיש בושחש יתשגרה .בחרה להקל רכמיתש
  ןוילימ יצח ןיבמ םא םימסב המחלמל תושרה לש תויגוגמדה תואמסיסה דבלמ
  דחאםדא ולו היהי רוסאה חמצה תא םעפ ידמ םתאנהל ןשעל םיגהונה םילארשיה
  תרבוחל תודוה וילא תוולנה "תוכמ"ה םעו קוחה םע שגפמה תייווחמ לצנייש
  ילש הנומאה חוכ תרזעב  יל הווש הזה עטקה לכ ,היתובקעב אובי חטבש שערלו
  יב ךומתי סומסוקה .הדבכ הכ תיארנש תאזה הרכרכה ילגלג תא זיזהל חילצא דוע
 ."דחפל הממ ללכ יל ןיא ,ילע ןגיו
 
 הלק הפשב ראתמ ,לארשיב םימסה יקוח יונישל קבאמה יצולחמ ,קדנס ימולש
  תא להנל לחה רשאכ ,1994 טסוגוא שדוח זאמ רבצש תויווחה תא תעשעשמו
 .שישחבו הנאוחירמב שומישל יקוח רתיה תקנעה ןעמל ירוביצה עסמה
 
 בצמה תוחתפתה לשו רתויב םיצופנה םימסה יגוס לש תיללכ הריקס דצל
  ירבח לעו וילע רבעש המ לכב ארוקה תא ימולש ףתשמ ,םלועבו ץראב יתקוחתה
  .יטילופה דסממהו תרושקתה ישנא םע םהיעגמ תרגסמב "הדשה בשע" תתומע
  ,םינוש םיחמומ םע רבחמה ךרע ןתוא תוחיש יריצקת לש בר רפסמ םג ליכמ רפסה
  וידר ינרדש,םיאנותיעב הלכו ,הנידמו הרבח ישנא ךרד ,םינטפשמבו םינעדמב לחה
  ומסרופ רשא תוקתרמ תובתכ תורשעב םירטועמ רפסה יפד .םירחא םינתרושקתו
  ןה קדנס ימולש ךרעש תובותכת יקתעהב ןכו ,הנורחאה תעב תילארשיה תונותיעב
 .ויתועדל םידגנתמה ולאכ םע ןהו וקבאמב םיכמותה םע
 
 .עיפשהלו רוזעל ,ןיינעל םתריהל םינינועמה םיארוקה לא היינפב םייתסמ רפסה
  איצוהל קקוחמל תארוקה המוצע לע םותחל ארקנ םירבדה םע ההדזמש ימ לכ
 .לארשי תנידמב םירוסאה םימסה תיירוגטקמ סיבאנאכה חמצ תא רתלאל
 
 רתוי הברה ,תבייחמ יתלבה הפשהו ישיאה ןונגסה תורמל ,ונה "שבויה תפוקת"
  שקבמש ימ לכל הבוח רפס והז . .תרעוב תירוביצ היעבב ףלאמו בקונ ןויד תחיתפמ
  תונורתיל רשאב עקר תנומת לבקלו הנאוחירמה םע תינושאר תורכיה ךורעל
 .סאפאנהו סארגה לש תימשרה תוינידמהו תיתרבחה הסיפתה ייונישב םינומטה
 

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה