flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  5/1/1999
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
 

הטכאש עיצמ סלר'צ ךיסנה

עיבה ,ידנרב ירש תיסוכמ רתוי וירוענ תונש לכב התש אלש םדא ,סלר'צ ךיסנה
 ךלהמב עריא רבדה .תיאופר הנאוחירמב שומישב הריהז הכימת רבעש עובשב
 תלוח ,קיירד ןרק לא הנפ ךיסנהשכ ,ריישרטסולגב םוי ןועמב ךיסנה לש רוקיב
 שמתשהל התסינ םא התוא לאשו ,םילגלג אסיכב תבשויש הצופנ תשרט
.באכה תלקהל הנאוחירמב

 יאופר חוקיפ תחת יכ ול עודיש רמאו ,תיביטנרטלא האופר יתיסינ םא לאש אוה"
 לע הלקהל םיליעומ יכה םירבדה דחא תויהל הלוכי הנאוחירמ ,קודה
 ןותיעה בתכל  36-ה תב קיירד הרמא ,"הצופנה תשרטה לש םימוטפמיסה
 אל םלועמש ול הרמא איה .ךיסנה ירבדמ המומה יד התיה קיירד ."ןאידראג"
 הרמא ,"תאז לכב" .יקוח וניא םסהש הדבועה תא הריכזהו ,הנאוחירמ הנשיע
 רוזעל יושע המ עדיש הדבועהו ,הלחמב הליג ךיסנהש ןיינעה" ,"ןאידראג"ה בתכל
 ,יקוח אל הזש ללגב הנאוחירמ ןשעל יתלקש אל םלועמ .בלל תעגונ התיה ,יל
."ילע לקהל לוכיש רבד לכל סנא'צ ןתא ינא לבא

 רוקיב ךלהמב ורמאנש הנעטב ,םירבדה לע ביגהל הבריס ךיסנה םעטמ תרבוד
 ,הצופנה תשרטה אשונל הבורמ בל תמושת שידקמ ךיסנהש הרמא לבא ,יטרפ
 הנאוחירמה יניינק ןוגרא ."הלחמב לופיטה אשונב תקולחמל רע אוהש רורב"ו
.ךיסנה ירבדמ (הירוטסיהב הנושארל ילוא) דואמ בהלתה הינטירב ןופצב תיאופר

 הטילשה רופישל ,תותיווע תריצעל הליעומ הנאוחירמהש רסמ ןוגראה רבוד
 תשרט ילוח לצא תותיוועהמ האצותכ רצונש באכה לע הלקהלו ןתשה תיחופלשב
.הצופנ

 שומישל תדגנתמ הניא םנמואש הרסמ הינטירבב הצופנ תשרטל הדוגאה וליאו
 לכ יבגל גוהנש ומכ ,תופיקמ תוקידב ירחא קר לבא ,באכה תלקהל הנאוחירמב
 תיטירב תונידעב וחסנתה םה ,"םילוחל ץעיימ סלר'צ ךיסנהש הפי" .רחא םס
."אפורמ עיגת תאזכ הצעש ףידע לבא" ,תיסופיט

יטירבה "סמייט"ב אשונה לע רמאמJump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה