flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  12/1/1999
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
 

,תקתוש תשרה 
קחשל םיפידעמ םילוטסמהו

רושקה לכב דואמ רעוס עובש רבע לארשי לע לבא ,בל םתמש אל ילוא 
תא ןחביש השקבב תואלקחה דרשמ לא התנפ םיקוריה תגלפמ .םימסל 
תואלקחה דרשמ רבוד .ץראב (פמה) תיתיישעתה הנאוחירמה לודיג אשונ 
םג עידוה ל"נכ .חוקיפ תחת השעיי םא ,הזכ לודיגל תודגנתה ול ןיאש רמא 
.תואירבה דרשמ רבוד 
,תסנכה לש םימסה תדעו ר"וי דיקפתל הנורחאב הסנכנש ,ןזח ימענ כ"ח 
הלוח ,ראשה ןיב ,הב החריאו ,תיאופר הנאוחירמ אשונב הבישי המייק 
תא בכיע הלשממל יטפשמה ץעויה) הנאוחירמ םרג 70 םע ספתנש סדייא 
היה םהמ דחא .םיאנת העברא ךכל ביצהו ,הלוחה דגנ םיכילהה 
.("םסב יקוחה שומישה תא רידסהל" 
םישק םילוח לש תושקב ןחבתש םיחמומ תדעו םיקהל הצילמה ןזח 
אל תואירבה דרשמש תונעט ולעוה הבישיב .הפורתכ סיבנקב שמתשהל 
ןזח  95'. -ב םיחמומ ידי לע השגוהש המוד הצלמה תובקעב רבד השע 
.אשונב השענ המ שדוח ךות הל חוודל תואירבה דרשמל התרוה 
השק עצפנש הכנ ,רפוס לאינד םשב רוחב :עובשה ץראב השענהמ דוע 
םיאפורמ םיכמסמ הארהו "שדח ברע" תינכותב חראתה ,הנואתב 
.םיבאכה תלקהל הנאוחירמב שמתשהל ול םיצילממה 
ןושאר םוי רקובב הכרב לש הנחלוש לע הלבקתהש תונותיעל העדוה 
,"קורי הלע" תגלפמ ,תווהתהב השדח הגלפמ לע תחוודמ עובשה 
.תיאופר הנאוחירמ ןעמל ראשה ןיב םחליתש 
דראווה לע הלודג הבתכ עובשה ףוסב םסריפ "תונורחא תועידי" וליפא 
.תורזומ תויטילופ תופיאש םע רבעשל שישח רחוס ,סקרמ 
.ולאכ תויושחרתהמ ירמגל םימלעתמ םיילארשיה טנרטניאה ירתא ,ירעצל 
תדעווב ןויד לע תוחפל חוודל רומא היהש ,תסנכה לש רתאה וליפא 
אוה וב ןורחאה דועיתהו ,תויושחרתהה ירחא דחא עובשב רגפמ ,םימסה 
,יניצר עדימ רחא שופיחה תא חונזל יתטלחה ,ךכש ןוויכ  .29/12/1998-מ 
.םילוטסמל דחוימ קחשמ :םעפהו ,רתוי םילק םירבדל רובעלו 
תא המרת ותוא הרציש הרבחהש יתיארש ירחא קחשמה לא יתעגה 
םילגלג תואסכב םיכנ ושעש ליימ 210 לש עסמ ןומימל ונממ תוסנכהה 
לבקל םהל רשפאל םיקקוחמל וארק םיכנה .הנידמה תריב לא ןיסנוקסיוומ 
.םשרמ יפל תיאופר הנאוחירמ 
ארקנש בשחמ קחשמ האיצוה ,המש "חמשה טסילטיפקה" ,הרבחה 
ןקדזמ לע-רוביג בככמ קחשמב .)קינשישח" :םעפ לש תירבעבו) "דהטופ" 
.ירזייח םימס לטרק לומ דדומתמה ,(תחרפתה שיא) ןמ-דאב םשב 
דומח הארנ אוה לבא ,וב שי המ שחנל שממ רשפא יא ולש המגדההמ 
אצויכו ,םייתיב םיגנאב תבכרהל תוארוה םג שי הרבחה רתאב .חיטבמו 
.שישחבו הנאוחירמב םישמתשמל ישומיש עדימ הזב 

"חמשה טסילטיפקהJump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה