flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  9/2/1999
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
 
תוירטפב םימחלנ


 םיחרזא ידי לע דסונש ,דבלב שדוח ןב ,ירטו ריעצ ןוגרא אוה "סיפ-גארד"
  יליעפמ ירבדל .םימסב המחלמה לש היתואצותמ םיגאדומה םיאקירמא
  רבד לש ופוסב םינפומ תאזה המחלמב םיעקשומש קנעה יביצקת ,רתאה
 .דיחיה םעשפ אוה םימסב שומישש ,םיבוט םיחרזא דגנכ
 חותיפב רלוד ןוילימ 23 עיקשהל הרוה סרגנוקהש ,לשמל ,םתעדיה
  הביבסה תוכיא ירחוש ?הנאוחירמ יחמצב תעגופש ,תדחוימ הירטפ
  ללכמ תולקב תאצל הלוכיש תיגולוקא הפורטסטקב רבודמ יכ םינעוט
 .חותיפה תא איפקהל םישקבמו ,הטילש
 (םיבייר) םידוקיר תוביסמב תמחלנ הרטשמה לארשיב קר אלש םתעדיה
  ישנאו ,לודג לביטספ ןורחאה רבמטפסב ךרענ הינרופילקב ?עבטה קיחב
  ,םיגגוחה תעתפהל ,ויה םיסנכנה תא קודבל ידכ ורכשנש החטבאה
  םיחטבאמכ םדיקפת ףקותמ .לביטספה תחטבאב הרוטלח ושעש םירטוש
  ,םהמ המכ ורצע םג אלא ,םיגגוחה לש םפוג לע ושפיח קר אל םה
  םהלש ןידה יכרועו ,ורצענ (םיגגוח 5,000 ךותמ) שיא 27 .םימס וקיזחהש
  ועדי אל םהלש תוחוקלהשו ,םייקוח ויה אל םישופיחהש וישכע םינעוט
 .םירטושב רבודמש
ליכי אל ךכ לכ יאקירמא רתאש ןכתייה) םיישיאה םירופיסה ףגאב
  ,לאפופ ימייא לש הרופיס ,לשמל ,אבומ (?הלאכש קייל יקיר ירופיס
  תריכמל רשק תרישק ללגב םינש 24-ל האלכנש ,םוסרפל הרבח תלעב
  20-ב הנממ רגובמה ,סאלאדמ םיקסע שיאל האושנ התיה ימייא .יזטסקא
  לוהוכלאה תייעב ללגב ,םיאושינ תונש המכ ירחא ודרפנ םה .הנש
  דשחב ,הינמרגב רצענ אוה יכ ימייא העמש ןכמ רחאל הנש .ולש הרומחה
  םימסה קלחמ ינכוס .ב"הראל עיגה םסהמ קלחשו ,יזטסקא רצייש
  אל התנעטלש עדימ הנממ איצוהל וסינ ,ימייא לא ועיגהש יאקירמאה
  ךכו .הייח תא וסרהי םה ,הז עדימ קפסת אל םא יכ הל ורמאו ,הידיב היה
  טושפל הל ומרג ,םיקסעל היפתוש לעו הירבח לע ומייא םינכוסה .היה
  ,ומצע אוה .רבעשל הלעב םע הלועפ ףותישב התוא ומישאהו ,לגרה תא
  ,ותמועל ,ימייא .עברא ירחא אציו רסאמ תונש ששל הינמרגב טפשנ ,בגא
 .הנינח לבקת אל םא ,2115 תנש דע אלכב בקרית

"סיפ-גארדJump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה