flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  16/3/1999
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
 
חפל םירכזה

 הנאוחירמ יחמצ יניינעל תדחוימ תצעוי שמשל יתצלאנ עובשהש ןוויכמ
  ,לירפאו ,לירפא עיגמ טעמ דועש עתפל יתרכזנ ,ןותיעב רחא רודמב
  הלעמ תשרב שופיח .הנאוחירמ תעירזל רתויב םיאתמה ןמזה אוה ,עודיכ
  יתבתכ וילעש רתאל וסנכיתש קיפסמ .חמצה לודיגל םיכירדמ תואמ
  יביל תמושת תא וריעה םינמאנה יארוק ,בגאו) "הקוהאי" ,רבעש עובשב
  בורש איה היעבה .הלאכ םיקניל אלמ ,(הליגרנ הז "הקוה"ש הדבועל
  - תיתוכאלמ הרואת םע םיתב ךותב לודיגל תוארוה םיאיבמ םיכירדמה
  .לארשי ומכ המח ץראב ומצע תא קידצמ וניאש תיסחי רקיו ךבוסמ ךילהת
 ץראב הנאוחירמ לודיגב ןכתסהל יאדכ אלש ןייצל םוקמה הז ,בגא
 .(יקוח אל הז :תורחא םילמבו) 
 תודש ולדיגש םישנא ידי לע בתכנש ךירדמל יתעגה רבד לש ופוסב
  םהל בושחש םירפסמ םה חיתפב .יזר'ג וינו קרוי וינ תוביבסב הנאוחירמ
  אובל וכרטצי אל םינשעמש םישנאש ידכ ,ימצעה לודיגה אשונ תא םדקל
 .םיניירבע םע עגמב
 אלו םיבוזע תודשב הנאוחירמ םילתושש םישנאל רקיעב דעוימ ךירדמה
  תאיצמ :םימרוג ינשל הלודג תובישח שי ,הלאכ םירקמב .םתיב ימוחתב
  היקשה יכרוצל ידמ םיבר םילויט .םימה רוקמל הבריקו ,יטרקסיד םוקימ
  לבקמש םוקמב תויהל םיכירצ םיחמצה .בבוחה יאלקחה תא ןכסל םילולע
  רחא רוא לע ףידע רקובה רואו ,םויב הרישי שמש לש תועש שמח תוחפל
 .םיירהצה
 תאז תושעל ץלמומ ,הדשב םילתוש םא .האווסהה אוה בושח אשונ דוע
  לבא ,שמש לבקי ןיידע חמצה זאו ,רתוי םילודג םיחיש לש ימורדה םדיצב
  -דואמ הפופצ העירז לע ץילממ ךירדמה .םיחמצה ןיב רתסומ היה
  רתוי תויהל םיחמצה תא ץלאמ הז יכ - ערזל ערז ןיב מ"ס העבראכ
 .חטשב םיטלוב תוחפו םייטקפמוק
 ותואש יתוכיאה לוביל תויארחא תובקנה .ינימ וד חמצ איה הנאוחירמה
  .דבלב שאר באכל יופצ םירכזה תא ןשעיש ימ וליאו ,ןשעל ןתינ
 .םירכז ויהי םיחמצהמ יצחכש ןובשחב תחקל ךירצ ,םיערוזשכ
 רוקעל שי םתואש ,םירכזל תובקנ ןיב לידבהל ךיא תוארוה שי ךירדמב
  הבקנ .םיערז ורציי ןה ,תובקנה תא ורפי םירכזה םא .הלאככ והוזש עגרב
  ,םינובלחל בוט רוקמ םהש) םיערז אלל ,יקנ חרפ רציית התרפוה אלש
  תובקנה ,ןמזב םירכזה תא םתרקע אל םא .(םתוא ןשעל יאדכ אל לבא
 .םינבצעמ םיערז יסומע םיחרפ ורציי

שמשב הנאוחירמ לודיג Jump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה