flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  1/1/1999
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
   

קדנסה לש םיטגפשה
 
ףוסב .קוחה םע ךכחתהל קיספמ אל ,יאקירמאה המשנה קדנס ,ןוארב סמיי'ג
  ידכ זפשוא ובש ,הניילורק םורדב םילוח תיבמ (69) שישקה ןוארב אצי ראוני
  היהש ,ףירשה ול הכיח התיבה עיגהשכ .םיבאכ יככשמל תורכמתהמ למגיהל
  ונממ שקיבו ,םילוחה תיבב ותוהש ןמזב ותוא דירטהל אל ידכ ויד סמונמ
  םרג 30-כו קשנ ילכ תקזחא :המשאה .הרטשמה תנחתל וילא תוולתהל
 .הנאוחירמ
 הסינשכ ובגב עגפנ ןוארב יכ רפיס ,רמזה זפשוא המל לאשנש ,ןוארב לש ונכוס
  יככשמל רכמתה העיגפה תובקעבו ,ולש םימסרופמה םיטגפשה דחא תא עצבל
  .הנוש תצק הסרג ול התיה רצעמהמ תוברעב ררחוש ןוארבשכ .םיבאכה
  רמא ,"תועט התשע איה" .ונוצר דוגינב ,ותוא הזפשיאש איה ותב ,וירבדל
  המ תוארלו אובל רדסב הז םא לואשלו רשקתהל הכירצ התיה איה" ,ןוארב
  ןכומ ינא םא ולאשו ואב םה .הרטשמל הארק איה הז םוקמבו ,ימולש
 ."ברסל םיענ יל היה אל .זפשאתהל
 הנאוחירמה ןוארב לש ותיבב ואצמנ ,זופשיא יכרוצל יתרטשמ רוקיב ותואב
  ןוארב .רלוד4,000  לש סנקו םייתנש לש רסאמל יופצ אוה ,עשרוי םא .קשנהו
  היעב יל שי" ,וירבדל .ויבאכ לע הלקהל הנאוחירמב שמתשמ אוהש ריבסה
 ."הנטק שממ התיה ילצא ואצמש תומכהו ,םייניעב
 אלכב בשיו ,קשנ לש תיקוח אל הקזחאבו הפיקתב ןוארב עשרוה הנש11 ינפל
  לש ינלטק בולישמ םינש שולש ינפל התמ ,ןאירדא ,תישילשה ותשא .םייתנש
  הלטנש תופורתו ,(הבורמ תונפקותל ראשה ןיב םרוגש יתייזה םס) יפ.יס.יפ
 .ןמוש תביאשל חותינ ירחא
 השק יכה דבועש שיאה" אוה ןוארב לש םייוניכה דחא םניחל אל לבא
  ימלוע תועפוה בוביס לע דובעל לחה אוה ,תוברעב ררחושש עגרב ."סנזיבב
 .טגפש תושעל בוש הסני אל אוהש תווקל קר ךירצ .שדח

ןוארב סמיי'ג  Jump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה