flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  29/9/1998
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
   

לאוק ןאירדא לש יניסה רשקה

 הז לבא ,רבעב הפ בתכנ רבכ "ןיילטנורפ" היזיוולטה תינכות לש רתאה לע 
 ןיב יתאצמ םעפה .ןכדעתהלו םעפ ידמ וב רקבל אל השקש ,ןיוצמ ךכ לכ רתא 
 יאנותיע ,לאוק ןאירדא םשב יטירב יאמב םע ןויאר רתאב ומסרופש תובתכה 
.ןיס דילי ,64  ןב רקוח 
 יניסה רשקה לבא ,דלי היה אוהשכ ,הינטירב ,םתדלומל ורזח לאוק לש וירוה 
 טרס םלצל ידכ ,המרובל ,חרזמל רזח אוה `60-ה תונשב .ונממ הפרה אל 
 ןיאורהה בור קפומ ובש ,ןיס םע לובגה דיל ,ןאש םשב רוזיא לע ירטנמוקוד 
 סובה לש תוליעפ תא רקיעבו ,םיככתה ,הקיטילופה תא רקח לאוק .םלועב 
 המלוצש ,"םויפוא" םשב הרדס השע אוה .הס-ןוק םימסה ליא ,לודגה 
 לש םייטרפה תואבצה לצא יובש היה אוה ןמזהמ קלחשכ ,םינש הנומשךשמב 
.םיימוקמה םימסה יליא 
 םג וב קוסעל ךישממ אוהו ,הביבסה ןעמל ותוליעפ ךרד אשונל עיגה לאוק 
 תונשב םלועה תא עזעיז ליזרבב םשגה תורעי תדחכה לע השעש טרסה .םויכ 
 ינפל ב"הראבו הינטירבב רדוש ,ןיאורהה תומחלמ לע ,ןורחאה וטרסו `90-ה 
.הנש 
 תאו `60-ה תונש לש המרובב םייחה תא ראתמ אוה "ןיילטנורפ"ל ןויארב 
 זא בכרוה אבצה בור .םויפואה לש החרבהה ילולסמ לע ונגהש תואבצה 
 םה המ לע וניבה אל רקיעב לבא ,קשנב שמתשהל ועדי ישוקבש םירכיאמ 
 הלא םיפסכו ,אצוימה ןיאורהה לע יוסימ הליטה המרוב תלשממ .םימחלנ 
 םידקפומ תוחרבהה ביתנ לעש רפסמ לאוק .לועפל ךישמהל הל םירשפאמ 
 בכרה ילכ ,תודרפ לודיג לע "לופונומ" םהל שיש,םימלסומ-םיניס לש םיטבש 
 םיאצאצה דחא ,ןאה ןיס ול תרבחב המ ןמז הליב אוה .םיחירבמה לע ףדעומה 
.יטרפ אבצ ומצעל םיקהו ןוטלשהמ טלפנש ,תימוקמ הכולמ תחפשמ לש 
 וניא םויפואהש לאוק רמוא רוזיאב תוקסופ יתלבה הלירגה תומחלמ לע 
 .התוחתפתהל דואמ םרת היעבב לשוכה לופיטה לבא ,המחלמל הביסה 
 קלחל ונתנ ,םיחירבמה לכ לע טלתשהל ולכוי אל יכ וניבהש ,המרוב תונוטלש 
 תובירי הרצונ ךכ .םיישארה םישיבכב הרוחסה תא ריבעהל םירושיא םהמ 
 המרובב םירכיאה .הטילש ללכמ האציש ,םימסה יחירבמ תוחפשמ ןיב השק 
 םיספות םה ןיא ןכל ,םינש תואמ ךשמב תויאופר תורטמלםויפוא םילדגמ ויה 
 םסב שמתשהל אל ודיפקה םה םינשה ךשמב .קוחה לע הריבעכ ולודיג תא 
 תונשב הלחה הלודגה היעבה .(תדלל םיערוכ וא) םילוח םה םא אלא ,םמצעב 
 שפנב תונברוק תובגל ,םירכיאה ברקב םג טשפתהל לחה ןיאורההשכ ,`70-ה 
.הרבחלו הנידמל םיכיפה יתלב םיקזנל םורגלו 
 ,בהזה שלושמ לש תופמ םג "ןיילטנורפ" לש רתאב שי ,לאוק םע ןויארהמ ץוח 
 ןיינעמ עדימ דועו ,ןיאורהב רחסה לע םירבסה ,לאוק לש הרצק היפרגויב 
.טרופמו 

לאוק ןאירדא לע רמאמה Jump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה