flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  13/10/1998
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
   

עדי קר רסח .תורסח אל תואמסיס

 רבשנ "םייק אל הז - הז לע םירבדמ אל םא" לש םימסקה לגעמש לזמ הזיא 
 ךוניח רסוח איה םויה םיריעצה לש תולודגה תויעבה תחא ,עודיכ .טנרטניאב 
 םיריעצל תוארוקש תואמסיסב רסוחל ןאכ הנווכה ןיאו .םימס יניינעב עדיו 
 הלא לצא אקוד תמייק היעבה .רתוהו יד שי ולאמ .ךפיהל .םימסמ רזנתהל 
 אל דואמ תויווח םהמ ךוסחיש עדיה םהל רסחו ,םימסב םישמתשמ ןכש 
.תוילילש תועפות דועו םיקיזמ םירמוחל תורכמתה,תומיענ 
 - יזטסקאלו םיפירטל רעונה לש סחיב רקיעב תרכינ תאזה היעבה ,לארשיב 
 םש יא ,הריעצ התיה הכרבשכ .םייוליבבו תוביסמב םיירלופופה םימסה 
 ןיב .רהזיהל הממ בטיה בטיה הל וריבסה ביבסמ ה'רבחה ,`70-ה תונשב 
 ,םיחקול םא .שאר וב לקהל רשפאש ןיינע אל הז םיפירטש רורב היה ,ראשה 
 םה םיפירט" יכ ?המל .פירטל פירט ןיב ריבס ןמז חוורמ לע דיפקהל ךירצ 
 שפנה תא םישיתמ םה לבא ,תינחור הראהל ותועצמאב עיגהל רשפאשרישכמ 
 קיטוב" ,ישפוח םוגרתב) "ירמורש" םשב רתאב ונל םירפסמ ,"דואמ דע 
 םיריעצהמ םיברש ומכ ,עובש לכ פירט תחקל רשפא יאש רורב ןכל ("הירטפה 
 ימ ןיא ,םויהש איה היעבה .ללכבו תוביסמל םיכלוה םהשכ ,םויה םישוע 
 ןיא ,תוביסמב םימס ןיא .תושחכהב םיקוסע םלוכ יכ םר לוקב הז תא דיגיש 
.'וכו 'וכו רפסה יתבב םימס ןיא ,אלכהיתבב םימס 
 תא ךופהל ךיא :היזה תוירטפ חקולש ימל םיפיט רחבמ עיצמ "ירמורש" 
 לוכי ימו ."ער פירט" םיארוקש הממ ענמיהלו ,תיבויחו הנוב היווחל פירטה 
 ,רתאה תא םיקזחתמש םינקזה םיפיההמ רתוי הלאה םירבדה תא דמלל 
 תא קופדל ךרד םתסמ רתוי הברה היהיש פירטמ םיפצמו רישע ןויסינ ורבצש 
?שארה 
 שוכרל ךרוצהמ ענמיהל ידכ ,היזהה תוירטפל לודיג תוארוה עיצמ "ירמורש" 
 שיש רבתסמ .הזה שיגרה רמוחב לפטל ךיא םיעדוי םניאש םירחוס לצא ןתוא 
 הדבעמ דויצ לש םינכומ םיטיק תורכומש םלועה יבחרב תויונח טעמ אל 
 תוטיש תורשע שי .ולאכ תויונח לש האנ המישר שי רתאבו ,תוירטפ לודיגל 
 ,םיליחתמל תוטיש לע םיצילממ םהו ןבור תא וקדב רתאה ילעבו ,לודיג 
.םינלצעל וא,םימדקתמל 
 לע תוצלמה ,ןוסחיאה יאנת לע ,תונוכנה תויומכה לע םירבסה םג ןאכ שי 
 ךיא :ללכבו ,תוארל יאדכש םירויצ ,פירטה ןמזב עומשל יאדכש הקיזומ 
 .תמייאמ תילדכיספ היווח ידכל לגלגתי אל פירטהש ידכ הביבסה תא ןגראל 
 ןמזב םייניעב םיענ םכל ושעיש תונטק תונכות םג אוצמל רשפא הזה ףגאב 
.פירטה 
 םקלחו תוירטפה תארשהב ושענ םקלחש ,םידומח םירויצ שי תונמאה ףגאב 
 רחא ףגאב .(ארונ אל לבא םימוקע תצק םה ,בוט) םסה תעפשה תחת  שממ 
 תוינפה םע ,תוירטפה לש תויזיפה תועפשהה לע עדימ יפד אוצמל רשפא 
 שיו ,(FDA) ב"הראב תופורתהו םימסה להנימ לש הז ומכ םייניצר םירתאל 
 םע תוירטפה תא ובברעת םא םרגיהל לולעש קזנה תדימב קסועש דומע םג 
.םירחא םימס 
 תעדל ךירצ קר ,עבטב ולאה תוירטפה תא ףוטקל תאצל םג רשפאש ןבומכ 
 הירטפ ,"סידולאפ הטינמא" וזיא ףוטקל אלש רהזיהלו ,םישפחמ המ קוידב 
.באוכו יטיא תוומל םכל םורגל הלולעש תינלטקו הליער 

ירמורש Jump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה