flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  27/10/1998
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
 

"ייא.ייא.יס" םתסטש הדותו

 רחואמשו ,םינש ששכ ינפל םדרטסמאב קסרתהש לע לא סוטמ תא םירכוז 
 יבשות תא וליערהש םייביטקאוידר םירמוח וברקב אשנ יכ הלגתה רתוי 
 לש תוצרמנה תושחכהה תא םירכוז ?תוסירהב ורבנש םיצלחמה תאו רוזיאה 
 תא ורכזת ?רואל האצי תמאהש דע ,םילארשיה םיאקיטילופהו לע לא ילהנמ 
 דיאונרפ לש הרופה ונוימד ירפ אוה אבה רופיסהש בושחל םיטונ םתא םא הז 
.ותאנהל היצריפסנוק ירופיס איצממש 
 הפועתה להנימ לש רקוח-חקפמ 'ץיטס ינדור היה הנש 30 -מ רתוי ךשמב 
 לשממה לע ונמאיי אלש םירבד דמל אוה ולאה םינשב .ב"הראב ילרדפה 
 םישדוח השיש ידמש הדבועל בל םש 'ץיטסשכ ליחתה לכה .יאקירמאה 
 .דקפומ אוה וילעש רוזיאב הרזומ תיריווא הנואת תשחרתמ עצוממב 
.הפועתב םירושק ויה אל ללכש םירבדל ותוא וליבוה אשונב ויתוריקח 
 םעו ייא.ייא.יס ינכוס םע םיישיא םירשק חתיפ ודיקפת תרגסמבש ,'ץיטס 
 םיסוטמ תויוקסרתה ,השעמל ,ויה ולא תונואתש הליג ,הפועתה להנימ ישאר 
 יקוח לע ודיפקה אלשו ,ייא.ייא.יסה תוסחב םימס ב"הרא ימוחתל וליבוהש 
 םישנא םיברועמ קסעבש הליג אוה ,רוקחל קימעהש לככ  .םיתואנה תוחיטבה 
םימסה יקוח תפיכאל תונכוסב םיריכב :לשממב םיגרדה לכמ 
.אבצהו הפועתה ,סכמה תויושרב םידיקפו םיילרדפ םיטפוש ,(DEA) 
 ופשחנ ובש ,"םייתודידי אל םימש" ,ןושארה ורפס תא 'ץיטס בתכ `78-ב 
 ,סניילרייא דטיינוי הפועתה תרבחב ראשה ןיב ,קנע לדוג רדסב תויותיחש 
.הנידמל םימסה תורבעהמ לודג קלח עצבתה היסוטמבש 
 תישילש הרודהמב הנשה האציש ,"הקירמא תא תונוהל" ,ינשה ורפס 
 תא ןמממ ייא.ייא.יסהש ןעוט 'ץיטס ,לודגב .תופסונ תויאר ללכ ,תנכדועמו 
 ךכמ האצותכ םימרגנש םיקזנה תא טרפמ אוה .םימס תוחרבה ידי לע ומצע 
 תויוקסרתה לש תונברוקמ לחה ,עשפמ םיפח לש תוומ :היחרזאו ב"הראל 
 תודשל םיבר םירוזא תכיפה ;בוטהו ןשיה גוסהמ תוחיצרב הלכו םיסוטמ 
 ;םימסב תפיוזמ המחלמ לע םיפסכ זובזב ;סל'גנא סול זכרמםורד לשמל ,לטק 
 האוגרקינ ,הידובמק ,םאנטייו) תומיוסמ תונידמל יאקירמא אבצ תשילפו 
.תאזה םימסה תוליעפ תא ססבל ידכ (דועו 
 2,500-מ רתויב הכ דע עיפוהו ,היזיוולטבו וידרב שקובמ חרואל ךפה 'ץיטס 
 תוידוסיה לע ותוא וחבישו ,רתויב תובהלנ ויה ורפס לע תורוקיבה .תוינכות 
.ויתונעטמ תחא לכל איבהש תופיקמה תוחכוהה לעו 
 ,עדימה תונימאמ םשרתהלו רפסה תא ןימזהל ןבומכ רשפא ובש ,ולש רתאב 
 עדימ תובקעב תותיחשב ועשרוהש לשממ ידיקפו םיטפוש לש המישר םג שי 
.וירפסב אבוהש 

'ץיטס ינדור לש רתאה Jump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה