flag Go to HomePage of The Israeli Chapter of the Global Anti-Prohibition Movement flag
תואיצמהמ תנכוסמ החירב איה "םימסב המחלמה" יכ

 
  17/11/1998
The Bracha-Goleshet Drug Archive - As Published in Anashim Magazine
 
   

טילחהל םעל םינתונ ץייוושב

 םה היבשותמ םיזוחא 5.3 .הלודג םימס תייעב םע הנטק הנידמ איה ץייווש 
 ינש םויב .(זוחא 1.6  אוה דנלוהב ליבקמה ןותנה ,האוושה םשל) םינמוקרנ 
 העצה .םימסה יקוח יוניש דגנ וא דעב עיבצהל ץייווש יחרזא ואציי אבה 
 תיגולוקאה הגלפמה ,תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה תוסחב התלעוהש השדח 
 לכ תא ךופהל שיש תסרוג ,הקיטוקרנל םיחמומ לש ירצייוושה דוגיאהו 
 ךוניחהו תואירבה ,החוורה תויושרל רשפאל ידכ ,ץייוושב םייקוחל םימסה 
 תוחוכ לופיטל םישמתשמה תא תונפהל םוקמב ,םימסה תייעב םע דדומתהל 
 ינפל .םע לאשמ ידי לע תוכרענ הז גוסמ תועבצה ,ץייוושב .קוחהו טפשמה 
 ןיאורהה תקולח תא לטבל העצהה לע העבצה םש המייקתה הנשמ רתוי תצק 
 יא וגשוהש רתויב םיהובגה ןיב ויה העבצהה יזוחא ,עיתפמב .םירוכמל םניחב 
 העצהה ירקיע .לוטיבה דגנ (זוחא 75-כ) תפרוג התיה הערכההו ,הנידמב םעפ 
 םיכרצל םייטוקרנ םירמוחב שומישו היינק ,הקזחא ,לודיג :םה תיחכונה 
 הריכמו אובי יאשונב רתוי תצרמנ הקיקח גהנות .השינע רב היהי אל םיישיא 
 יא לע שגד םע ,הריכמ תונוישר ןתמ ןעמל הקיקחה ץאות .םייטוקרנ םימס לש 
 .תומוסרפ רוסיאו רמוחה לע ןימא עדימ תקפסא ,םיניטקל הריכמ 
 םהילע תשויו ,םשרמ ילב שכריהל ולכוי יאופר אל שומישל םייטוקרנ םירמוח 
.םירקחמלו םימסב הערל שומיש דגנ ךוניחל ונפוי יוסימהמ תוסנכהה .סמ 
 הסנמש ,(ןשייזילגל גארד) "גלורד" םשב רתאב אורקל ולכות העבצהה לע 
 ,"גלורד" יפל .השדחה העצהה דעב עיבצהל םירצייוושה םיחרזאה תא ענכשל 
 םיריחמ הבוגש רוחש קוש תורצוויהל קר האיבה תיחכונה םימסה תוינידמ 
 תא גישהל ידכ תוריבע עצבל וא בונגל םישמתשמה תא םיצלאמה ,םיהובג 
 ךפוהו קתע ןוה הנידמל הלועש המ ,םימס יניירבעב םיאלמ אלכה יתב .רמוחה 
.םחרוכ לעב םיניירבעל םישנא יפלא 
 ךופהל ץייוושמ עונמל ידכ ,ץייווש יחרזאל קר ורכמיי םימסה , העצהה יפל 
 היהי םירייתל ,םלעיי רוחשה קושהש עגרב .םימס יריית תחראמש הנידמל 
.םימס םש גישהל רתוי השק וליפא 
 .תומוד תועצה איה םג לוקשת הינמרגב השדחה הלשממהש עדונ עובשה ,בגא 
 תגלפמ םע ףותישב יכ "לגיפש רד" ןותיעל רמא יליש וטוא םינפה רש 
 ומכ ,םילק םימסב שומיש קוחה יפנכ תחת סינכהל העצה תלקשנ ,םיקוריה 
 תויורשפאה תקידבל ידוסי רקחמ ןממת הלשממהש הארנ הז בלשב .סיבאנק 
.אשונב םדקתהל ץילמתש ינפל 
 תגלפמ לבא ,אשונב תועד יקוליח שי תינמרגה תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמב 
 הלשממה ,הרקמ לכב .םילק םימס לש היצזילגלל םינש רבכ תארוק םיקוריה 
.םירוכמל (ןיאורה ףילחת) ןודתמ תקולחב תומרופר גיהנת יכ הזירכה השדחה 

"גלורדJump to Related Link
הינמרגב המרופרה Jump to Related Link

 

ןויכראל הרזח

Back to Index

03-5273093 :ןופלט ,58-030-882-3 :התומע 'סמ (ר"ע) םימס יקזנ םוצמיצל התומעה