flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front

שארמ עודי ץוציפ לש הימוטנא :26/2/99
ברק תרגישל םירזוח
ח"וד זנג ימלועה תואירבה ןוגרא
קנירב-ןט ןורי םע הדירפ ןויאר
תוכמ ףטוח םלש רוד
ןורש הל'הרש - אבה ןברוקה
ךשמנ שוריגה ,"תוישופיחה" תא השריג הדלוג
תינש הכמ הדלוג לש החור
תוברקה רוזאל עלקנ דורמנ
ילגנאה DJ-ה תמיא - לארשי

.ונל ורפס ,"םימסב המחלמה" תיזחב שחרתמה לע עדימ םכל שי םא


,םירטוש תוריקח תקלחמ ,רדנש ןרע ד"ועלו)
(02-5316720 :סקפ ,םיטפשמה דרשמ

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה