flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front
ברק תרגישל םירזוח
.רמגנ לאידנומה םג .המיהדמ החלצה התיה ןיבר רכיכב תרצעה
,הניצסל הפצמ ץיק הזיא - הרגישל םירזוחשכ - וישכע
?סנארט םיבהוא אלש םישנא םג ןיינעל ךירצ הז המלו
,הזה ץיקב ללוחתי רעונה דיתע לע יתימאה ברקה - ונרעצל
.לאמש לגרב ותוא םיליחתמ "םיבוטה"ו


דובכה לכ
?םתיעט הפיא לבא
?היהי המ זא
?ןורתפ ללכב שי םאה
?ןוכנ תאז םישוע תאז לכב ךיא

דובכה לכ Top
לעמ תולעתהל חילצה תפסונ םעפש ,ביבח רשאל דובכה לכ ,לכ םדוק
תובבר סנכלו ,תימוקמה סנארטה תציב לש םיינונטקה םיכוסכסה לכל
תרודהמב חוודש יפכ "םיפלא תרשעכ ...הב ...הא" אלו) םיפי םישנא לש
השק הב הנידמב החמישו הבהא ולוכש עוריאל ,(2 ץורע תושדח לש תוצח
.(םיזיעלמה ורמאי "םימס חטב הז") הב חומשלו בוהאל רשפא דועש ןימאהל
- םימסב המחלמל תושרה רבודל ןתנש הפה ןוחתפ לע םג ול דובכה לכ
העבנ סלגארדה תביסמל תוסחה") ןלוג לש הצמשההש תורמל ,ןלוג יאמש
רבכ העיפוה ("םס-לא ןוגריא לע דבעש ,ביבח רשא לש תנווכמ היעטהמ
ןטק .תרצעב דובכ חרואכ םאנ ןלוגש ינפל תועש "ביבא-לת ןמז" ןותיעב
סנארטה תניצס :הגשוה תירקיעה הרטמה .הלאכ תויוכלכלתה רשא לע
.הפמה לע

רשק והשזיא שיש העטומה םשורה תא לבקי והשימש ינפל רהמ ,וישכעו
עיפוהל רחמ לוכי הזכ םשור ,ונלש ומכ הנידמבו) וניניבל תרצעה ןיב
:הרהצה ,(רשא לש ץ"גב הזיאב "יוסח יניעידומ עדימ"כ
סנא'צ ונת" תרצעל רשק לכ זיילגיל ןוגריא לש לארשי ףינסל היה אלו, ןיא
םינגראמה ידי לע ועבוהש תועדהמ קלח - תאזמ הרתי ."סנארטל
תודגונמ (עוריאל םדקש רוביצה יסחי עסמבו ,תסנכב םינוידב ,תרצעב)
םיווהמ םה ,תובוט תונווכ ךותמ ורמאנ ולא םירבדש תורמל .וניתועידל
.טרפב סנארטה תייליהקלו ,ללכב תילארשיה הרבחל הנכס ונתעדל


,תימוקמה הציבב םיכושכישה ירחא בקעש ימ לכל ריהבהל םוקמה םג ןאכ
התיה תרצעל ומדקש םימיב ימשר ןפואב ונתעד תא ונעבה אל הללגב הביסהש
םושמ אלו ,"סנא'צ"ה ישנאו רשא לש ריבכה ץמאמל הכרעהו דובכ ךותמ
ונרמייתה אל םלועמ ."תוביסמה אשונל רשק ונל ןיא"ש הנעטה תא ונלביקש
,ונלש תויחמומה םוחת איה 'םימסב המחלמה' ךא ,סנארטה תוברת תא גצייל
,ונרעצל) הלש םיירקיעה ברקה תודשמ דחא םויכ ןה סנארטה תוביסמו
.(ונחנא אל - הטילחמ הרטשמה ,םידקורה לש םרעצלו
םע - םש םג ויהי ונלש םיגיצנ ,תובישי לע רחמ טושפל ליחתת הרטשמה םא
הרקמב םיכייש "זיילגיל" ירבחמ קלחש הדבועה .הטופקו ןיד-ךרוע ,המלצמ
ונחנא - "שפחתהל" ךרוצ ונל ןיאש ךכב ונל תרזוע קר ,סנארטה תייליהקל
.אליממ ןאכ רבכ
תייליהק גוציי לש הדבכה הפפכה תא ומירה "סנא'צ"ה ישנאשכ - וישכעל ןוכנ
ונילע ךא ,םיכורבה םהיצמאמב לבחל ונל לא ,"דסמימה" יפלכ סנארטה
ררועתי והשימש הווקתב ,חטשב תועצבתמ רבכש תורומח תויועט לע עירתהל
.ידמ רחואמ היהיש ינפל

?םתיעט הפיא לבא Top
תא םילבקמ םהש איה "סנא'צ"ה ישנא לש תירקיעה היעבה
:"דסמימה" לש תועטומה דוסיה תוחנה
."סנארט תוביסמב 'םימסב םחליהל' הכירצ הרטשמה" - דחא דצמ
."'וכו ,תויוכז שי םש םישנאל ,תוברת ןה סנארט תוביסמ" - ינש דצמ
הלאה םיטפשמה ינש תא בשייל תיטרואית ,ןתינ .תיתימא הריתס ןאכ ןיא
."םש 'םימסב םחליהל' הכירצ הרטשמהו ,תוברת ןה תוביסמה" :ךכ

הרטשמה לש תיטפשמה תצעויה הלאשנשכ ,30/6-ב תסנכב ןוידה ירחא
.הרשפב רבודמ אלש התנע ,"סנא'צ"ה ישנא םע הגשוהש הרשפה יבגל
וליפא .רבעב הגהנש יפכ גוהנל ךישמת הרטשמה - תקדוצ איה - ס'לכת
םימסה עגנמ הפיה סנארטה תוברת תא רהטל" ךירצ םא .רתוי עורג
הליהקה תא םיגציימה םישנא לש יוביג םע דועו) ףוסה דע זא - "רעוכמה
.(המצע

?הזה "םימסה דאהי'ג"ב ךרוצה תא םיענומו ךבסהמ םיאצוי ךיא זא
."םימס ןיא סנארט תוביסמב" :ןועטל לשוכה ןויסנה עיגמ ןאכ

.הפ יצחב תאז השוע ותוא ןעוטש ימ וליפאש ,ךחוגמ ךכ לכ אוה הז ןועיט
תומוקמב .םימס וספתנ אבצ יסיסב וליפאו ,לגרודכ ישרגמ ,רפס יתבב ירה
הסינ אל דוע שיא 'וכו טפשמ יתב ,תויריע ,הרטשמ ומכ רתוי םידסוממ
?ןיא סנארט תוביסמב אקווד .(עטקה ליבשב קר - ץלמומ) שפחל

רבוד הב הנידמב :ונתוא םתקחצה ?תמאב םש שי םימס המכ זא
םישגומ םושיא יבתכ המכו םיספתנ םימס המכ טרפמ וניא הרטשמה
.ךל ןיא קוידב תויחא המכ חיכוהל השק תצק ,תורגסנש תוביסמב לעופב
(והשמ תולפרועמ) תוכרעה הנה - ןזואה תא רבסל תנמ לע - הרקמ לכב
:תוביסמב הרטשמה יגשיה יבגל
תונורחאה םינשה 6 ךלהמב" :רמוא ירודנס יזוע צ"נס ,הרטשמה רבוד .ע
ןכלהמבו ,'דיסא' תונוכמה תוביסמ תורשעב הנש ידמ הרטשמה הלפיט
לבקל ,ןבומכ ,חמשנ) "םימסב רחסו שומיש ןיגב םישנא תורשע ורצענ
.(תוחפ םילפרועמ םינותנ
רבמבונ) ןורשה רוזיאב םיינוכית רפס יתב לע תחא הטישפב :האוושה םשל
ודשחנ 80-כ םכותמ ,םימסב שומישל דשחב םידימלת 500-כ וספתנ ,('97
.רחסב

לש םינש ירחא - דבל ובשחת ?םימס םיאצומ אל תוביסמבש הרוק ךיא
הז המ זא .רהזיהל ודמלי םישנאש תופצל םילוכי רבכ םתייה ,תוטישפ
- תיחכונה תוינידמה ךשמיתש ןמז לכ ?םימס םש ןיא וא שי םא בושח
דדועלו עשפמ םיפחל קיצהל ךישמת קר איה .םולכ טעמכ אצמת אל הרטשמה
הרטשמה תא דדועמ תוביסמב םימס ןיא וליאכ ןועטל ןויסנה אקוד .םיניירבע
.באוכ הז - והשמ חיכוהל הסנמ הרטשמהשכו ,הנעטה תא ךירפהל תוסנל

?היהי המ זא Top
:דואמ הרצק איה '98 ץיק לש םונהיגל ךרדה ,תובוט תונווכ המכ דוע םע ,ןאכמ
םינקת ללגב) הביסמל ןוישיר לבקל ולכוי םירשקו ןוממ ילעב םינגראמ קר
רתויב תוראומו ,תומוגע ,תורצק ויהי ןמצע תוביסמה םגו ,(םייתואיצמ אל
.בהבהמ לוחכ רוא ידמ
(1
קחשמב תודוקנב תוכזלו םימס סופתל תוסנל הרטשמה לש תוטיהלה
.תוחפ דוע תומיענל תוביסמה תא ךופהי "המכו םימס ןיא וא שי"-ה
(2
.ןוישיר אלל תוביסמ ףידעהל םידקורו םינגראמ רתויו רתוי וליבוי הלא לכ
(3
אלל תוביסמ ,"תינקת סנארט תביסמ" תאזכ היח שי רבכש ,תעכ
.םירטושל לק ףרט ויהי (תיתימאה הניצסה רמולכ) ןוישיר
(4
.הרטשמל תונפל זעי אל שיא םהב תומוקמב וחרפי ןשקטורפו תומילא םג
(5
ינוי ףוסב םיטנדוטס לש םידומילה תנש םויס תביסמב ?המגוד םיצור
ןיב בכר ילכ םע "תוקארח" ושע ,םיניירבע ועיגה ,(ןבומכ סנארט)
הרטשמ קיעזה אל שיא .םיילרנימה םימה ןכוד תא וזזבו םידקורה
.(סנארט אוה סנארט לבא - םיחחרפב אל - םיטנדוטסב רבודמ)
תכבוסמו הרקי הקפה ןיבל ,ןשקטורפ ןיב רוחבל וכרטצי םה האבה הנשב
.ומצעל תושרהל לוכי םיטילקת תרבח ומכ ףוג קרש ,תיטרקוריב הניחבמ
.ראותה ירחא ץראהמ ודריי טושפ םה ילוא

?ןורתפ ללכב שי םאה Top
.ךוראה חווטל םיעיצמ ונחנאש ללוכה ןורתיפהמ םלעתנ ,הז ןוידב
אוה הרטשמה לש הדיקפת ,וישכעל ןוכנ :דוחל תואיצמו דוחל היפוטוא
.םייקה קוחה תא ףוכאל
:רומגה ךפיהה תא הגישמ תוביסמ יבגל תיחכונה תוינידמה - ונתעדל

יבגל תושבגתמה תועצההו ,םויכ תוביסמב הרטשמה תוינידמ  
.התוא עונמל םוקמב העישפ תודדועמ ,דיתעב התוליעפ  

.הליעיו הנוכנ הרוצב גוהנל הלוכי איהש רבעב החיכוה הרטשמה  
.וז תוינידמל רוזחל הרטשמה תא דדועל שי  

םאה" וא ,"?תוברת אוה סנארט םאה" ומכ תולאש ,הלא תונעטל תיסחי
ןאכ ןיא - הרשפב ךרוצ ןיא .דבלב תוימדקא ןה "?תויוכז שי םידקורל
.רדסהו קוחה םשב רוצעל ךירצ הזה ףוריטה תא :טקילפנוק וליפא
הנידמב) יפוי ללכב זא ,ךרדב םדא תויוכזו תוברת תצק "ונחוורה" םג םא
.(ןנערמ יוניש תויהל לוכי הז ,ונלש ומכ

םיקזנו עשפ הרטשמה תדדועמ ןהב םיכרדה לש תיקלח המישר ןלהל
:(םימסב רחס וא שומיש םש ןיא וא שי םא ןיב) הטישפ לכב הרבחל םירחא

לע רצעמל דוגינב) קמחתהל םירחוסה ייוכיס תא הלידגמ הביסמ תריגס  
.(הביסמה תא קיספהל ילבמ םייומס םירטוש ידי  

דגנ דרמתהל םידקורה לש היצביטומה תא םילעמ תולפשהו םישופיח  
.(םימסב שומיש ידי לע ,לשמל) קוחה  

וא/ו םימסב ושמתשה ילוא םהמ קלחש) הטישפ ירחא םיפתתשמה רוזיפ  
תונואתל יוכיסה תא הלעמ ,(ופייעתהו תועש המכ ודקר םתס וא ,לוהוכלא  
.(םידלי םע תוחפשמ ללוכ ,םימימת םיחרזא תויהל םילוכי תונברוקהו) םיכרד  

לכל דגונמ "יניעידומ עדימ בקע םימסב רחסל ששח" ללגב הביסמ לוטיב  
התיה םאה ,שחרתהל דמועש קנב דוש לע עדימ היה םא :יתרטשמ ןויגיה  
תא סופתל ףידע אל ?דושה םויב קנבה ףינס תא רוגסל הצילממ הרטשמה  
?"םח לע" םיניירבעה  

ינגראמ" וליאכ תרושקתב ןועטל הרטשמה יגיצנ םיסנמ ,םעפ ידמ :בגא תרעה
"יוסחה עדימה יפ לע - םש ןנכותש םימסב רחסל םיפתוש ויה ולטובש םיעוריא
- תינש .הביסמה תא לטבל אל הבוט הביס וז - ונרבסהש יפכ - תישאר
חיטבמ (הזכ "יניעידומ עדימ" בקע לטוב ולש עוריאש) "זיילגיל" ןוגריא
.דיתעב ךכ ןועטל וסניש םירטוש דגנ תוישיא הביד תועיבת שיגהל תיגיגח

?ןוכנ תאז םישוע תאז לכב ךיא
Top
:תוטושפ םייח תודבוע יתשב ריכהל שי ךכ םשל
תולודג תויומכ םע בבותסהל םיכירצ םירחוס :םירחוס סופתל דואמ לק
הפיא עדוי 18 ןב רענ םאו) םינכרצל םישיגנ תויהל םיבייח םהו ,םימס לש
.("הרותה" תא דומלל לוכי יומס רטוש םג זא ,תונקל

"םיקולד" אובל םילוכי טושפ םה :םישמתשמ סופתל רשפא יא טעמכ
תושרה ישנא ידי לכ התלעוהש העצה) ןתש תוקידב םג .עוריאל שארמ
םהרבא תסנכה רבח ידי לע - המ םושמ - תלקשנו תסנכב םימסב המחלמל
םניא םירטושה עודמ" ומכ תולאשל רבעמ) תטלחומ תוטש ןה ,(זרופ
רתאל תילאיר ךרד ןיא ,הנאוחירמל דוגינב .("?הלאכ תוקידב רובעל םישרדנ
.("חרזאה תויוכז" ונרמא אל וליפא - בל ומיש) תוקידבב היזה ימס
ללגב קר הנאוחירמ ומכ םילק םימס םוחתב הפיכאה תא ריבגנ םא
םישק םימס שפחי רעונהש חיטבנ "סנפל תחתמ שפחל רתוי לק"ש
."לופית רטוש הזיא לע עדת ךל" יכ ,(רתוי םינכוסמ םימס רמולכ) האיצמל רתוי

:תוביסמב גוהנל הרטשמה הכירצ ךכ - תוטושפ ןה תונקסמה ,ןאכמ

.םירחוסב דקמתת תיתרטשמה תוליעפה
.(94-95 םינשב רקיעב) רבעב הליעי הטישכ החכוה םייומס םירטוש תלעפה
,הפוקת ךשמב וז הטישב םימס םיספתנ אל רשאכש איה הרטשמה לש תועטה
.םירחא תומוקמל רבע טושפ רחסמהש הדבועה תא לבקל םיברסמ םה
תוסיפתה תומכ תא הלידגמ אל ןלוטיב וא תוביסמ תריגס לש הטישה ,ינש דצמ
ףוס לבקל חמשנ ,ונלש תויניעידומה תוכרעהה לע קלוח הרטשמהמ והשימ םא)
םושיאה יבתכ רפסמ ,תעצמוממ הטישפב םיספתנש םימסה תומכ יבגל םינותנ ףוס
.(םיסמה םלשמל הזכ "עצבמ" הלוע המכו ,ולא הביסמ ץוציפ תובקעב םישגומה

.םירצעמ תעצבמ איה הבש הביסמ ךלהמל עירפהל אל לדתשת הרטשמה
אל בושח ,תינש .וספתנ אל ןיידעש םירחוס חירבהל יאדכ אל ,תישאר
.(?ונרמא רבכ "חרזאה תויוכז") קוחהו הרטשמה ןיבל םידקורה ןיב רוכינ רוציל

,(שער לע תונולת לשמל ומכ) הביסמ קיספהל ךרוצ שי םהב םירקמב
.םוקמה תא תונפל םידקורה וחרכוי אל

הרטשמה .'וכו ,םייותש ,םיפייע םידקורהמ קלחש ששח שיו ליאוה
דחא דצמ תובייחתהו דויצה קוריפ) הקיזומה תקספה תא חיטבת
.ןושילו םוקמב ראשיהל ולכוי - וצריש ימו ,(וקיפסי םינגראמה

:אוה ללכה ,םוכיסל
.(קדוצ ומכ תואריהל םוקמב) םכח היה שיבכב

"הרוסא םימס תסנכה" :בושח והשמ ןיבהל ךירצ םידקורה רוביצ םג
םע ת/ספתנש ימ .םהלש היעב וז - "םיקולד"ש ימ .ןכותמ קיר טלש וניא
.הלוכ הניצסב ןיפיקעבו ,םינגראמב תורישי ת/עגופ ,הביסמב םימס
.ותוא וסרהת לא - לביק רבכ אוה סנא'צ :סנארטל דובכ תצק זא
.המייתסה אל דוע המחלמה

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה