flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front

.ךשמנ שוריגה ,"תוישופיחה" תא השריג הדלוג

תקהלש התליגשכ ריאמ הדלוג הלשממה-שאר הקעדזה םישישה תונש ףוסב
םהיריש תא עמשי ונלש רעונה אמש ששחמ .ץראב עיפוהל תדתעתמ "תוישופיחה"
תא לטבל הדלוג התרוה ,סיבאנק יחמצו תוכורא תורעש לדגל ליחתיו םיצקושמה
הטוג לש הלוזב ה'לגניצ הזיא לגליג ,דדועתהל ידכו ,תמאב בזכאתה רעונה .העפוהה
ךפה הטוגשכ ,םויכ ."םילי'צר'צה" תא עומשל הלמרב ןודעומל תוקארחב עסנו ,ליצמה
םלוכ ,צ"לגלגב "עוגר עובש ףוס" לכ עומשל רשפא "תוישופיחה" תאו לארשיב ברל
.הצמחה ןאכ התיהש םיניבמ רבכ

םירמכ ואשנ םישימחה תונשב ."הרוסא הקיסומ" לש ןויערה תא האיצמה אל הדלוג
דוקיר רסאנ תמדוקה האמבו ,ילסרפ סיוולא "ןטשה חילש" דגנ תובהל יבצוח םימואנ
הזל םיארוק :"רוסא דוקיר" שי ונימיב םג .השאל רבג ןיב עגמ ללכש םושמ סלאווה
.("דיסא תוביסמ" - יתרטשמה ןוגר'זב וא) סנארט

תוטישפ .תימוקמה סנארטה תיישעת תא דפרטל תירשפא ךרד לכב הסנמ הרטשמה
תא דירטהל ידכ תושדח םיכרד םישפחמ םירטושה ךא ,הרגישבש ןיינע ןה תומילא
ילוי ,הדנק רעי) תוטישפל הסנכה סמ ירקוח תאבהב ליחתמ הז .םידקורהו םינגראמה
תויעבו םיקקפ רוציל ידכ עוריאהמ מ"ק 4 קחורמה םוסחמ תמקהב ךשמנו ('97
.(ח"נשת הנשה שאר ,ןדריה קראפ) תויטסיגול

עיפוהל םירומא ויהש , "רוטקאיר ונו'ג" תקהל ירבחשכ היה הכרעמב ףסונ בלש
תדלומ - הילגנאל הרזח וחלשנו הפועתה למנב ורצענ ,'97 רבוטקוא ףוסב "המרניס"ב
.רוזעי אל ןיד-תיבו סנארט ונגני אל ןאכש הטילחה הרטשמה .תיתייעבה הקיסומה
הביסמ ינגראמ ןידל ואבוהו ורצענ ובש ,"סלופמיא טפשמ"ב :רוזעל תמאב הסינ ןיד-תיב
- הביסמ לש המויקש םדרטסא תידוהי תטפושה הקספ ,םיסינ יבא - יי'ג.ידה םג םתיאו
,לשמל ,הריבע ורבע םינגראמה םא .הריבע הניא - הב םינגנמ הקיסומ וזיא בושח אלו
להנמ ןיבל םניב לדבה ןיא ,ותעינמל ולעפ אלו םתוירחאבש םוחתב םימס רחס לע ועדי
תוביסמ דגנ קוח םוש ןיא .ותוא ענמ אלו תונורדסמב םימסב רחס לע עדיש רפס תיב
תא םיקיספמ אל ,לשמל ,ץייוושב .הקיסומ עומשל םיאכז סיטרכ ונקש םידקורהו ,ץראב
.הביסמה ךלהמב ורצענ םינגראמה םא וליפא הקיסומה

"רוטקאיר ונו'ג" שוריגל תימשרה הביסה :רזוע שממ אל ןיד-תיב ,ונרמאש ומכ לבא
-קספ יפ לעש תורמל) "דיסא תביסמ"ב עיפוהל וננוכתה םהש דשח - בל ומיש - התיה
שוריגל תימשרה הביסה התיה וזש "ץראה" ןותיעב ונארקשכ .(תאזכ הריבע ןיא - ןיד
תבתכה .תועט ןאכ הלפנ אלש אדוול ידכ (וארק לוקינ) תבתכל ונרשקתה ,הקהלה
ונתוא דירטמ המ ןיבהל החילצה אלו ,הרטשמה לש תכחוגמה הרהצהה תא הרשיא
.ןיינעב

איה הביסמ לע הטישפב תספתנה םימסה תומכש עדוי םוחתה תא ריכמש ימ לכ
לכ .רוביצ יסחי איה תוטישפ ןתואל הדיחיה הביסה .(ןאכ וצחל ,םתעדי אל םאו) תיספא
תעגונה הלומעתל םינימאמ וארק לוקינו םכלש אתבסה ,םכלש םינכשה ,םתאש ןמז
,(הנולת םדגנ שיגהל ילב) רעונ ינב דועל ץיברהל הביס הרטשמל שי ,"דיסא תוביסמ"ל
לק רתוי הברה הז .ןאכ עיפוהל ודחפי תורחא תוקהלש ידכ ץראהמ הקהל דוע שרגלו
.םימסה תייעב םע תיתימא תודדומתהמ

.צ"לגלגב רדושי הז הנש 30 דועב .ונדספה המ עומשל ידכ ןאכ וצחל

(ונרעצל) ךשמה שי

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה