flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front
ילגנאה DJ-ה תמיא - לארשי

EMI לש סנאדה רתאל ןלא קרמ DJ לש ןויאר ךותמ

Deck Wizards בכרהב רבחו ,יטירב ןיד ךרוע אוה ןלא קרמ
(יטנאש דיסו יקוזוס ישויוצ םע)

הפב סיכ סנפ םע ספתנ ןלא - הנומתב


DJ Mark Allen
?ל"וחב םינגנמשכ רהזיהל יאדכ הממ
רחשהו שיא 200 ךרעב ויה .רעיב הביסמב לארשיב יתייה .רבעש עובש תא המגודל חקינ
,החירזה עטק ,ישילשה טילקתה תא םישל יתננוכתהו 4:30-ב יתילע .תולעל ליחתה
רוסאל ומייאו הרמגנ הביסמהש תופיקתב יל ועידוה םה .הביסמה לע וטשפ םירטוששכ
.ההזמ הדועת ילע התיה אלו ליאוה יתוא
הטשפ הרטשמהו [Cycle] ןודעומב יתנגינ םדוקה הלילב .תופיצרב ינשה הלילה היה הז
תא המירחהו האצמ הרטשמהו ,שופיח ורבע םלואב םישנאה לכ .ילש ינשה עטקה עצמאב
הנאראווג קיטסמ לש הסיפח יצחו םינ"צחיה דחא לש הקיטויביטנא ירודכ :םיאבה םימסה
.ןיאפק-ריתע
לארשיב תוביסמה תוברת לש טלחומ לוסיח התרטמש תוינידמ שי לארשיב הרטשמל
.תוריבע םיעצמבש םישנא סופתל תוסנל םוקמב
וזש [םיסינ יבא לש וטפשמב םדרטסמא תידוהי תטפושה] ילארשי טפשמ תיב קספ ןמזמ אל
.וניבה שממ אל םירטושה .טניו'ג םע ספתנ םירקבמה דחא וב םוקמב DJ תויהל הריבע הניא

רתאל ונתוא הנפהש ילאל הדות

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה