flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front

תוברקה רוזאל עלקנ דורמנ

תוירטסיה תורענ תוארל רבכ יל אצי .םימסב המחלמב ןוריט אל ינא .וארת
ךשמב שמשב שבייתהל תוראשומו הללאבזיח-הל-א םיקדוהמ םינוקיזאב תולבכנ
רשפא הביסמ לע הטישפב םירטושה לש תימוהתה האנישהמ .םימ ילב תועש
.הנשל ןג-תמר תא ריאהל
-םיבשחמ-שיא לש טבמ טושפ יל שי) תוטישפב הזכ סחי לבקל אצוי אל אקווד יל
ותוא ,הלפשה התוא תא םועטל יל םג אצי ףוס ףוס לבא (בוט-ןיד-ךרוע-םע-36-ןב
ישנא" - ףדרנה יטבש ינבמ םיברב עובש ידמ םיעצבמ םלועה ירטושש ינחור סנוא
תודימה רהוט יניגמל םייפכ אחומ םלועהש ןמזב - (Party People) "תוביסמה
.םסה תמיאמ ונתוא םיליצמש
ויה ילע וצפקש םימחולה ,תוביסמב יתיארש המל תיסחי :הברה יתמעט אל
פיט) ילע היה אל ןיגלטפוא וליפא :שושחל הממ יל היה אל םג .תפומל םינמלטנ'ג
יל שיו ,(הלאכ םיבצמב רתוימ לבס םכל םורגל הלוכי הקיטויביטנא םג :םינוריטל
.קיפסה יתיווחש טעמה ,תאז לכב .(הזכ טבמ קר אל) ןיד ךרוע

יל וריבסה םעפש ןודעומל תכלל יתטלחה .ץוחב הבוט הביסמ התיה אל .ישיש םוי
םירטוש ילע וצפק ,םוקמל יתעגהשכ .חותפ היהיש הווקת ךותמ ,אוה הפיא
לאש דחא רטוש .םתוא ףוקתל וא חורבל הסנא אמש וששחש םיינבצעו םיכורד
"גאדת לא" יתפסוה ,ששוח אוהש יתיארשכ ,םייוסמ בלשבו ,תולאש רפסמ יתוא
."גואדל ךירצש הז אוה התא" רטושה המת "?גאדא ינאש" .תובושתה תחא ףוסב
רטושה יתוא ףחד הזה בלשב ,"...קוח רמוש חרזא ירה ינא" ,יתלאש "?המל"
ןונגסב שופיח יפוג לע עצבל לחהו (הילוח יל הזזש יתבשח הרכשא) ריקה לא תוסגב
"קוח רמוש" גשומה תא שריפ אוה ילוא) "הזעב םילבמ 'ץאהו יקסראטס"
רקיעב - םירטושה ונתמתה ,(בר ןמז וכראש) הריקחהו שופיחה ךשמהב .(הללקכ
ירחא לבא ,(ךשוחב בוט רבוע אל "טבמה"ש הארנכ) םיבשחמ שיא ינאש וליגשכ
תא ףוסאל הל ונתיו רמגיי טויסהש הכחמש תסנאנ ומכ יתשגרה ,הפיחד התוא
.םינותחתה

תוכמ ףטחש ץרפ םע המ .תצק יל באכו יתוא ופחד הלוכ ?ןייכבתמ ינא המ לע .עגר
.השק רתוי הברה תמאב היה ץרפל .םיקדוצ ?םילוח תיבב זפשואו הדנק רעיב חצר
.םישודק רעיב ונימוד לש הביסמב תודליל םג
.השק המכ ןיבהל ליחתמ קר ינא וישכע

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה