flagflaglogo


םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front
שארמ עודי ץוציפ לש הימוטנא :26/2/99

 ךיא ביבא-לת תרטשמ ונל הארמ ,תוביסמ םיצצופמ המל ונל וליג רבכ "תונורחא תועידי"שכ ,וישכע
  המחלמב ןוילימה קרפה תא 26/2/99-ב רבע "סנארטל סנא'צ ונת" יבא ,ביבח רשא :הז תא םישוע
 .ץ"גב ותוא ,הסנכה-סמ תטישפ התוא ,םירטוש םתוא ,םימויא םתוא .ודגנ תלהנמ תכרעמהש
.חמש םירופ
 

Disappointed audience at the gates
ןודעומל הסינכב בזכואמ להק


 לעב וב בצמב לקתיהל םימעפל אצוי (זיילגיל ללוכ) ןודעומב סנארט תביסמ ןגראל הסנמש ימ לכל
  ,םינועיטה םע דדומתהל םיסנמש עגרב .םינוש םינועיטמ הזוח רפהל ןורחאה עגרב הסנמ ןודעומה
  ךירצ אל - םעפה .המ ןיינעמ .ןודעומה לעב לע םייאמ ירותסימ והשמ :דחפ לש המוחב דימ םילקתנ
  הביסמה ינגראמו ביבח רשא תא ףלוו תיזפ ד"וע םע דחי גצייש - וטדא יטומ ד"וע .תורעשהב קפתסהל
  וב ןודעומה לעבל הרטשמה גיצנ ןיב הכרענש החישב חכנ טושפ אוה :הרק המ תואדווב עדוי - רופיסב
  זמרו ,םינגראמה םע הזוח רפהל ןודעומה לעבל "ץילמה" רטושה .םירופ תארקל הביסמ םייקל רשא דמע
 .(ךשמהב הארנש יפכ) יוליב םוקמל הריגס וצ איצוהל תוטיש הברה שי יכ םג
 ןעט - דימת ומכ - ץ"גב .הביסמב לבחל הרטשמהמ עונמל ידכ ץ"גבל תפסונ םעפ תונפל טילחה רשא
 .ןותנה בצמב דקפתל תוסנל םיכירצ םינגראמהו ,הדיקפת תא השוע הרטשמהש
 תא םיגדהל ידכ העיגה תמאב הרטשמהו ,המייקתה איה ,תימשר הביסה תא הרגס אל הרטשמהו ליאוה
  .עובש ותוא לש "תונורחא תועידי"ב הפי ךל לכ ראותש "אקוד"ה ןורקיע
 
A band left with the cables dangling
דיב לבכה םע וראשנש םינמא
 םהל רשפאמה וצ םדיבו םירטושה ועיגה ,הביסמה לש המוציעב
  גשומה תא ושריפ םירטושה ."הביסמל עירפהל ילבמ טקש שופיח"
  הסינכב רטוש םעו ,קלוד רואב ,הקיזומ ילב :ךכ "טקש שופיח"
  רותב ."הביסמ ןיא .התיבה וכל" הסינכב םיכחמש םישנאל קעוצש
  .הפיקמ הקידב דקור לכ קודבל "ועיצה" םה ,החיתפ תדמע
  .היעב ןיא" ונע ,רקובב עבשב םייתסת וזכ הקידבש םהל רבסוהשכ
 ."רקובב רשע דע הביסמה תא םייקל םכל רשאנ

 םייתעשכ הכראש םוקמל עיגהש הסנכה סמ גיצנ לש הקידבה
  הנשכ ינפל הנבנש ןיינבב) "םייוקיל" ואצמ םג םה .(העודי תלוגרת)
  .("הינח קיפסמ ןיא" :לשמל) ןוישירה לש הרפה וויה םתעדלש (יצחו
  הרטשמל ויה ךא ,בוזעלו ח"וד ריאשהל םילוכי םהש םהל רבסוה
 .תוכחל תוביס
 

 - קוחה יפ לע) הנאוחירמ לש טניו'ג ידירשו ,יד סא לא לש יצחו פירט ואצמנש םינגראמל ועידוה ,םייתניב
  ולאש "?תויארה תא תוארל רשפא" .(ךכמ עמתשמה לכ םע - דחא םדא לש ימצע שומישל תומכל תחתמ
  ריינ תכיתח לע עיבצה וקנראב שפשיפ ,םירטושה דחא רבשנ םידונדינ לש תוקד 20 ירחא .ןידה יכרוע
  ימ" ,ןידה יכרוע ולאש "?להונה בייחמש יפכ תיקשב תאצמנ אל היארה המל" ."יצחו פירט הנה" רמאו
  ךשמב ןידה יכרוע תא ףדגל רטושה לחה ,הבוגתב ."?היארה תא תאצמ וב שופיחב חכונ היה םינגראמהמ
 .םדיקפת יולימב םהל עירפהלו ,העש יצחכ

 יניעל דחוימב) תומילאמ ענמיהל הרטשמה תלדתשמ תורתוכל עיגה סנארטהש זאמש םשור השוע
  ,םירכומ תוחפ םישנאש ונל רסמנו ,(ןידה יכרוע יפלכ וליפא) הסג התיה תגהנתהה ןיידע ךא ,(תומלצמ
.רתוי דוע הסג תוגהנתהב ולקתנ ,תוחפ תוראומ תוניפב ויהש
 

Dancing to the sound of a car stereo
דוקרל םיקיספמ אל ,תינוכמב דנואס תכרעמ שי דוע לכ - דימת ומכ
Dancing on the Car's Roof

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה