flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Reports from the front
קנירב-ןט ןורי םע הדירפ ןויאר
תפוקתב ןאכ םייחה וארנ ךיא ןיבהל השקתי רעונה ,הללאשניא ,םינש רשע דועב
םיכרותה ןוטלש תפוקת תא ןיימדל םויה ונל השקש ומכ קוידב ,"םימסב המחלמה"
,תיתרטשמה תומילאה ךשמה םג ושוריפ ןמז לבא ,ןמז לש הלאש קר תאז .ץראב
לככ ךילהתה תא רצקל - ןכ םא - בושח .אלכ יתבב תופיפצו םינמוקרנ לש תוצירפ
.רשפאה
דחא אוה ,"ביבא לת" ןותיעב עובש ידמ טעמכ םסרפתמה ,"הקורי האיר" רודמה
ולהבנ '98 ראוני ףוסב .םימסה אשונב ץראב להקה תעד יונישל םישקיעה םימחולה
תבתכ וב םסריפ ,קנירב ןט ןורי ,וכרועש וליגשכ רודמה לש םיעובקה םיארוקהמ םיבר
לש דיחיה הרפוש תא לארשי םע דבאי םאה ?רגסיהל דמוע רודמה םאה .הדירפ
?תרושקתב היופשה היצפואה
,דנלוה ,ותדלומל עסונ קנירב ןט ןוריש תורמל ,עיפוהל ךישמי רודמה .הגאד לא ,ןכבו
תא ותיא םכסל ידכ ןורי תא ונשגפ ,סוטמה לע הלוע אוהש ינפל עגר .תוישיא תוביסמ
.רודמב ותוליעפ תפוקת
?רודמה תמקה תא םזי ימ
ךרועל ךפה רתוי רחואמש ,בירקלא ריקי . ןותיעב םיכרועה לכ לש הבישי התיה" :ןורי
גישהל השק היהיש התיה ילש הנושארה הבוגתה .הזכ רודמ חותפל עיצה ,ןותיעה
תחא עיפוי רודמהש וליפא יתעצה .עובש לכ ןכותב הזכ רודמ אלמל ידכ רמוח קיפסמ
םויה רבכ ונל שי ,השעמל .אשונב רמוח גישהל דואמ לקש עדוי ינא םויה .םייעובשל
."םינש המכל קיפסיש רמוח
?"הקורי האיר" םשה תא םתרחב ךיא
לש אשדה"ו "ימואל גנב" ומכ תועצה ולעוהו ,םש שפחל וניסינ השיגפ התואב רבכ"
היה ,ותוא הלעה קוידב ימ רכוז אל ינאו ,"הקורי האיר" םשה הלעש עגרב לבא ,"ןכשה
."ןוכנה םשה הזש ונלוכל רורב
?םידגנתמ םכל ויהיש םתששח אל
ררבתה .םינקדצ ראשו תויכוב תוהמאמ םימעזנ םיבתכמ ועיגיש ונששח הלחתהב"
הז .דגנתי 'תועידי' תלהנהב והשימש םג ונדחפ .תילילש התיה תובוגת 20-מ תחא ךרעבש
."הרק אל
הלומעת תובתכל םגו "הקורי האיר" ומכ רודמל םג תיארחא הלהנה התואש הרוק ךיא
אוהש הנעט ומאו דבאתהש רענה ,רב ףחש לע תאז ומכ םימס דגנ

?םימסמ תמ תא עיבהל םיוסמ שפוח םלוכל םינתונ .'תועידי' לש םיבתכה ברקב תועד ןווגמ שי"
דעב םיטפשמ םימעפל אוצמל םימעפל רשפא "תועש 24" ףסומב וליפא .םתעד
.ךרועב וא\ו בתכב יולת .היצזילגל
- ןקוש תשרמ אלו 'תועידי'מ אקווד האב הזכ רודמ םיקהל המזויהש ןיינעמ ,ללכב"
וטילחה הארנכ .הרחתמ רודמ חתפ אל ןותיע ףאש םג ןיינעמ .רתוי תילרבילכ תספתנש
."לבחו ,םינייקחכ ספתיהל אל ידכ ונב תורחתהל אל
?רודמל ץוחבמ תודגנתה התיה
ונעצהו תושרל ונינפ .רודמב םסרופש ,ךרועל בתכמ החלש םימסב המחלמל תושרה"
ונלביקש המ לכ .ירקחמ רמוח ונל קפסל וא ,ונלצא ומסרפתהש תובתכ לע ביגהל םהל
ףוסב .ונלביק אלו רמוח דוע םהמ ונשקיב .םימסב שומיש לע '93 תנשמ רקס היה םהמ
."םיעלקה ירוחאמ םג ונדגנ לועפל וסינ םה ,ירעצל .ונשאייתה
?ךיא
,'תונורחא תועידי' לש םילעבה ,סזומ ינונמ תישיא שקביש תסנכ רבח לע ועיפשה םה"
."ענכנ אל סזומ .רודמה םוסרפ תא קיספהל
?הרק הז ךיא .תסנכל םכתא ונמיז ףוסב
האירב סארג תליכאש ונרבסהו סארג תויגועל םינוכתמ ונמסרפש ללגב ונתוא ונמיז"
ןוידה .םימסב שומישל תלדשמ הבתכהש הנעט תסנכה לש םימסה תדעו .ןושיעמ רתוי
תא ןיבהל וצמאתה אל וליפא םימסה תדעו ירבח .הכומנ דואמ המרב היה תסנכב
םה ירה :תורבדיה יהשוזיא היהתש וניוויק .ןיינעב בוצע היהש המ הז .ונלש תונעטה
שגפמה ,תואיצמב ?והשמ דומלל וסני אלש המל .אשונל םיחמומ ונחנאו םימסה תדעו
רשפא ,הריבע ונרבעש דשח שי םאש םיכ"חל ונרמא ףוסב .דיחפמ אל לבא ,םיענ אל היה
."ונבזעו ,הרטשמל וא טפשמ תיבל ונתוא ןמזל
?תסנכה םע םכלש דיחיה שגפמה היה הז
הריבסהש הבתכ תובקעב ונתוא ןמיז ירקנל הדוהי כ"חשכ ,רתוי רחואמ .ןכ ,השעמל"
."עיגהל ונחרט אל רבכ ,יזטסקא םיחקולשכ רהזיהל יאדכ הממ
העיבת ידיל איבהל םילוכיש םישקומ תובתכב ןיאש קדוב ןותיעה לש ןידה ךרוע םאה
?ןותיעה דגנ וא תישיא םכדגנ

תויעבמ וא העיבתמ שושחל ךרוצ ןיא ,תוחכוה ןהל שיש תוקצומ תודבוע םימסרפמשכ"
דגנ תומשאה הב שישכ םה הבתכ לע רבוע ןיד ךרוע םהב םידיחיה םירקמה .תויטפשמ
."רחא ידסממ םרוג וא הרטשמה
?רודמה לש רתויב לודגה גשיהה ךתעדל המ
.ובאט אל רבכ םה םימס .הז לע םירבדמש הדבועה אוה רתויב בושחה גשיהה"
םימסב המחלמל תושרה - אשונב תימשרה תוכמסה .תורובה יננע רוזיפ אוה ףסונ גשיה
בושחנשו םימס יגוס ןיב ןיחבהל לכונ אלש םהל בושח .תנווכמ הרוצב תורוב תדדועמ -
דבכ שומישש םיעדוי אל ללכב םישנא ןומהש ,לשמל ,הרוק ךכ .םיהז םה קרזמו טניו'גש
רשפא ובש םוקמ איה 'הקורי האיר' .ךיפה יתלב ינילק ןואכידל םורגל לוכי יזטסקאב
.םיארוקה יניעב תונימא םג ונל שיו ,הזכ בושח עדימ אורקל
?םכלש םיארוקה יניעב הנימאכ תספתנ אל תושרה
היהנ אלו טניו'ג ןשיע רבכש והשימ ,ןוכנ והשמ םואתפ דיגת תושרה םא םג ,םויה"
."םהל ןימאי אל 'ןטק הזכ'
הנידמל הכפה דנלוה" לש סותימה םאה - דנלוה חרזא רותב - תורוב ופורפא
לש ?ךתוא זיגרמ "םיממוסמ
עלוב לארשי-םע ךיא תוארל קיחצמ לבא ,םירבדמ זגרתמ ךכ לכ אל ינא - ידנלוה רותב"
התיה אל היצזילרבילה םאש תישיא יל רמא דנלוה תרטשמ דקפמ .הזה שקולה תא
.דימ התוא םילטבמ ויה ,םימסב שומישה יזוחא תאו העישפה תומר תא הדירומ
םש חקל היצזילרבילה ךילהת .תיטקרפ דואמ הנידמ תאז .דנלוהב קוח תונשל דואמ לק
."ותומדקל בצמה תא םיריזחמ ויה עובש ךות ,לשכנ היה אוה םא .עובש
?רודמב דחוימב תבהא הבתכ וזיא
יקוח אל סיבנק המל הריבסהש ,ילש הדירפה תבתכ תא ,לכ םדוק"
."ב"הראב
אלש ףידע - קוחה לע רומשל וא קינקנ לוכאל הצורש ימ" :דלייוו רקסוא רמאש ומכ
."םתוא םירציימ ךיא עדי

שי .ןויגיה וא המכוח לע םיססובמ םניא םימסה יקוחש םישנאל ריבסהל בושח .ןוכנ"
תא םיריהזמ ונלצא קר ,תאז לכבו - הרבסהל םייתלשממה םיביצקת הברה ךכ לכ
."יזטסקא לע ונמסריפשתובתכב לשמל ומכ ,תויתימאה תונכסהמ רוביצה
.רב ףחש לע ךלש הבתכה תא יתבהא תישיא ינא
תואשילקב שמתשהל הכישממ תרושקתה ךיא תינוציק הרוצב םיגדמ רב ףחש הרקמ"
יתנבה אל ןיידע ,םינותיעה לכב ובתכש המ לכ םע .ןמזמ רבכ תונימא ודביאש תודחפהו
דומע ותואבו ,אשד םע 'הז' תא בברעמ היה אוהש הרמא ולש אמא .חקל אוה קוידב המ
ונפ רב ףחש לש תורבח .הממ רורב אל ,הקירז תועצמאב הלימג יבגל תרגסמ םג העיפוה
אל לבא ,הסינ הארנכ אוה .םיפירטו יזטסקאב שומישל דגנתה אוהש ורפיסו תכרעמל
.ער הזש בשחו הז תא בהא
?חקל רב ףחש המ בושח ךכ לכ המל
?הזה רבסהב קפתסמ היה והשימ .'תופורתמ' תמ ףחשש םירמוא ויהש ךל ראת"
,קאזורפ ללוכ אלש םייאמו רוחש ןנע הז .'םימס' םשה תחת ללכומ לכה ,תונותיעב
המ תא קר ללוכ אוה .יזטסקאל ןהלש ימיכה הנבמב תומודש היזרה תופורתו לוהוכלא
."הזה אשונב תודבועהמ הטוב תומלעתה שי תונותיעב ,ללכב .יקוח אלש
?תונימז ךכ לכ אל ולאה תודבועה םיאנותיעה בור ליבשב ילוא
ןיב תחוודמ ,ימוי ןותיע לכל תועידי הריבעמש ,לשמל ,ם"יתע תונכוס ?תונימז אל"
ךרעבש אציו ,'97 תנשב אשונב תועידי 200 יתרפס .ץראב םימס לש תוסיפת לע ראשה
לע קר םיחווודמ םנמוא ,תוביסמב תוסיפת יבגל .םירצמ לובגב הספתנ סארג לש הנוט
ויה ,לשמל ,םינצינב .תוקיחצמ תויומכב רבודמש תוארל רשפא לבא ,תולודגה תוביסמה
וספתנ ,רמולכ .םידדוב םיפירטו הנאוחירמ םרג 50 וספתנו שיא 45 ורצענ .שיא ףלא 30
לכ .פירט עברמ תוחפו הנאוחירמ םרג ויה ,עצוממב ,םהמ דחא לעו ,להקהמ 0.15%
."םתוא תרוועמ 'םימסב המחלמה' לבא ,הפ רדסב אל והשמש תוארל לוכי יאנותיע
?תונוכנ םדגנ תומשאההש ןמיס ,םיחומ אל תוביסמה ישנא םאש םיבשוח םה ילוא
עבונ הז ,יתעדל .ךשמיהל הזה בצמל םינתונ תוביסמה ישנא המל יל רורב אל תמאב"
רשפא יא ,םהלש םדאה תויוכז תקיחש דגנ תוחמל וטילחי תוביסמה ישנא םא .דחפמ
:תבשוחש הכומ השא ומכ .םתוא קתשמ דחפה לבא .םיקדוצ םה יכ ,םתוא רוצעל היהי
'הקורי האיר' .םוקמ םושל ךתוא איבמ אל דחפ ."יל ץיברי אל אוה ילוא הפי גהנתא םא'
."ונדחפ אלש ללגב החילצה
?תושעל ,יאנותיע וניאש ,ןטקה חרזאה לוכי ךתעדל המ
םיקויד יא לע וליפא ,םינותיעל תובוגת חולשל לוכי דחא לכ .ןומה תושעל לוכי דחא לכ"
תוחפ וא רתוי קיזמ ?םס הזיא' :לואשל רשפא .'םימס ותושרבשכ ספתנ םדא' ומכ
קר ץראב וגצוי םינשעמ ןוילימ טעמכ ,יצחו הנש ינפל דע .'?בותכ אל הז המל ?קאזורפמ
ףתתשהל וליפאו היצמרופניא לבקל תופסונ םיכרד םהל שי םויה .קדנס ימולש ידי לע
םא .ענכתשהל םיליחתמ לגעמל ץוחמש םישנא וליפא םויה .האחמו הרבסה תולועפב
."דחא לכל טעמכ יוכיס שי ,העש עברב ילש אמא תא ענכשל יתחלצה
?לועפל םישנאל אורקל ליחתהל ךירצ אוה וב בלשל עיגה רודמהש הארנ םאה
יאדכש יל הארנ םייתניב .ןותיעה לש םיהובגה םיגרדב הכימת לבקל השק היהי הזל"
תויביטקא תומזוי ליבשב .ומצעלשכ בושח אשונ ,היצמרופניא קפסל ךישמי רודמהש
."זיילגיל ומכ םינוגריא םימייק

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה