Best viewed with Hebrew fonts

flag flag logo
םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

תובוט תוביס 6
םימסב המחלמל דגנתהל

םימסב המחלמה לש הרישי האצות םה עשפה ירקמ בור
םירחא םיכרצ ןובשח לע האבו בר ףסכ ונלוכל הלוע םימסב המחלמה
םימוצע םיישיאו םייתרבח םיקזנל תמרוג איה
"לופכ רסומ"לו תותיחשל תמרוג איה
היתורטמ תא הגישמ הניא איה
תורחא תויעבל תיסחי םיחינז םה עונמל הסנמ איהש םיקזנה

םימסב המחלמה לש הרישי האצות םה עשפה ירקמ בור

הנשב םימס תקסיעב ברועמ היה עגרכ ךתושרב אצמנש ףסכהמ 4%
דראילימ 1000-כ אוה ימלועה עשפה רוזחמ ,םינותנה יפל) .הנורחאה
.(םימסב רושק ונממ 80%-ו ,הנשל רלוד
רזופמ ףסכה ראש .ולש רוצייה תולע אוה ןכרצל םסה ריחממ 1%-כ קר
םימרוגו ,ןגרואמ עשפ ישנא ,םיחירבמ לש ימואלניב ביתנ ךרואל
.דחשל שי םתוא דסמימב
הלוכי יתלשממ חוקיפ תחת םתסנכהו םייקוחל הלא םימס לש םתכיפה
םירשפאמש םימוכס תימלועה הלכלכל ריזחהלו הזה ןולבה תא ץצופל
.הנש לכ טפוסורקיימ לש לדוג רדסב תורבח 20 תונקל

בר ףסכ ונלוכל הלוע םימסב המחלמה
םירחא םיכרצ ןובשח לע האבו

תיטפשמה תכרעמהו הרטשמה יבאשממ 80% ,תעצוממ תיברעמ הנידמב
הינמרגמ םינותנ ,לשמל ,ואר) םימסב תורושקה תוריבע יפלכ םינפומ
.(ב"הראו
םישיבכ רופיש ,תונוכש םוקישל הנפומ תויהל היה לוכי הז ףסכ
.תרחא הרטמ לכ וא ,םינכוסמ

םימוצע םיישיאו םייתרבח םיקזנל תמרוג םימסב המחלמה

,םיריפחמ םיאנתב ,תובוחרב םיבר םינמוקרנ םיבבותסמ םלועבו ץראב
םתוא ץלאמ ךורצל םיצלאנ םה םתוא םימסה לש עקפומה ריחמה רשאכ
ףיעסב התנבנש תיתשתל תודות - םתוא קיסעיש ימ שיו) עשפל תונפל
.(ןושארה
הנושארה) יתרבח יודינב םילקתנ םירכממ םניאש םימס לש םינכרצ םג
יתרבח םילקא תריצי" איה םימסב המחלמל תושרה לש תורטמה תמישרב
םיצלאנ ךכ .("ןולק תוא םהיגוסל םימסב שומישב האורה יטילופו
ינבו םירבחמ םוקמב םיניירבעמ תיתרבח הכימת לבקל יודינה תונברוק
.וב תכלל היצביטומו עשפה םלוע לא לולס ביתנ םהל שי םשמו ,החפשמ
םמצע תא גווסל םייושע ,הז ביתנב םירחוב םניאש םישנא םג
לכ יפלכ םמצע תא םוטאלו (םייתרבח םיגירח תוחפל וא) םיניירבעכ
.תורבדיהו הרבסה לש גוס

"לופכ רסומ"לו תותיחשל תמרוג םימסב המחלמה

:תוביס יתשמ ,ידמ תוכבוסמ ןה םילודג םימס ירחוס דגנ תולועפ
,תינש .תילכלכו תיטפשמ רתוי ןגומ ,לודג ףקיהב רחוסש ימ ,תישאר
ימואתפ לוסיח ,(קארק וא ןיאורה ומכ) םירכממ םימסב רבודמ רשאכ
תייסולכוא םע תושק תויעב רוציל לוכי םייוסמ רוזיאב רחסמה לש
,"תואצות איבהל" הרטשמהמ הפצמ רוביצהו ליאוה .תימוקמה םירוכמה
םישמתשמ תסיפתב רקיעב דקמתהלו "לופכ רסומ" ליעפהל תצלאנ איה
.םידוקיר תוביסמ תריגסבו ,םילק םימס לש םינטק םירחוסו

היתורטמ תא הגישמ הניא םימסב המחלמה

.םימסה יריחמ תא הלעמ אלא ,הכירצה תא הניטקמ הניא םימסב המחלמה
:םישק םימסל םירוכמה לש דוריה םבצמל תיארחא םג איה ,ךכמ רתוי
יתרבחה םבצמל אלא םסל םירושק םניא םינמוקרנ לש תוומה ירקמ בור
הנוש וניא ,לשמל ,םזילוהוכלא .('וכו תומילא ,רוקמ האצותכ תוומ)
םיכוז תורואנה תונידמה בורב ךא ,ןיאוריהל תורכמתהמ תיתוהמ
הניחבמ רתוי בוט םבצמו ,הבורקה םתביבסמ הכימתל םיטסילוהוכלא
ץייוושבו הילגנאב וכרענש םייוסינ .תיתרבחו תישפנ ,תיתואירב
יתואירבה םבצמ תא תרפשמ םינמוקרנל תישונא תוסחייתהש םיארמ
.תיטמרד הרוצב
ירקמ בור) םירכמנש םימסה תוכיא לע חוקיפה רסוח איה תפסונ היעב
אל הנקנש רמוחהש ךכמ האצותכ םה הילגנאב יזטסקאל םיסחוימה תוומה
ןיב תובוגתו םינונימ אשונב הרבסה רסוח ןכו (יזטסקא היה
םיארמ ןהב תומוסרפב עיקשהל הפידעמ םס-לא תדוגא .תויתפורת
- אוה ןכוסמה רסמה .ןיאורה קרזמו הנאוחירמ תיירגיס ןיב 'זאטנומ
ילגעמה ןועיטה םג רצונ ךכ .םייקוח אל םימס ןיב לדבה ןיא
."םישק םימסב שומישל הליבומ איה יכ תנכוסמ הנאוחירמ" םסרופמה

עונמל םימסב המחלמה הסנמ םתוא םיקזנה
םירחא םיקזנל תיסחי םיחינז

- המצע םימסב המחלמה ונילע הטיממש םיקזנה לכ םע - םויכ וליפא
תיסחי םיחינז םה םימסמ האצותכ םימרגנה םייתואירבה םיקזנה
.תוינוכמו קבט ,לוהוכלאמ םיעבונה םיקזנל
קפתסנו ,רכינבש וניתימע םיאיבמש תואמגודה לכ תא ןאכ איבנ אל
:'86 תנשב ב"הראב םינוש םירמוחמ האצותכ תוומ ינותנ הארמש ףרגב
רתי תליכאמ האצותכ 300,000 ,קבטמ האצותכ תוומ ירקמ 350,000 לומ
יקוח אל םסמ האצותכ ויה 4,000 ,לוהוכלאמ האצותכ 100,000-ו
הארמ םינוש םימס יגוסל 4,000 םתוא לש תימינפה הקולחה .והשלכ
וז .םייתייזה םימס וא הנאוחירממ האצותכ תוומ הרקמ ףא היה אלש
רמאמ אוה רחא ןיינעמ ךמסמ .הזכ הרקמ היה אל םלועמ - תועט הניא
רבודמ .הילגנאב יזטסקאמ האצותכ תוומב קסועש New Scientist-המ
עבקנ אל םהמ דחא ףאבש) תונורחאה םינשה 10-ב הנשל םירקמ 6-ב
ינפל ונממ ולטנ םירטפנה ךא ,תוומל םרוגה היה יזטסקא יכ רוריבב
.עובשב יזטסקא תולולג ןוילימכ תוכרצנ הילגנאב רשאכ ,(םתומ
.דחא תוומ הרקמ שי יזטסקא ירודכ ןוילימ 9 לכ לע ,תורחא םילימב
?םיכרד תונואתמ האצותכ םינטק הכ התומת ירועישל עיגנ יתמ
תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Small logo