flag flag logo
םימסב המחלמה דגנ הדוגאה
?ונחנא ימ
תדגנתמה Legalize! םשב תימלוע הדוגא לש ילארשיה ףינסה ונחנא
תנעוט העונתה .(Anti-Prohibition Movement :תילגנאבו) "םימסב המחלמ"-ל
.םימוצע םיקזנל תמרוגו ,היתורטמ תא המישגמ הניא "םימסב המחלמה"ש
.םיפינס הל שי ןהב תוצראב הקיקח תומזויו הרבסה ןה העונתה תורטמ

?אל ונחנא ימ
תימוקמ העונת אל ונחנא
תושדח תועד ונל "עיצהל" םעט ןיא זא -

"םימייוסמ םימס דעב" וא "םימס דעב" העונת אל ונחנא
םכתופרטצהל םוקמ שי ,םימסב שומישל םידגנתמ םתא םא םג -
תויתימאה תויעבה תא רותפת הנאוחירמב תודקמתהש םיבשוח אל ונחנא -

"ופוג לע םדאה לש ותוכז"-ב םילגוד אל ונחנא
.םינועיט קיפסמ ונל שי ,וז תקולחמב היונש העד לע ךמתסהל ילב םג -

םוכיסל
םישנא .םימסב שומיש דגנו דעב םישנא אוצמל רשפא העונתה ירבח ןיב
תועד ונל שי .וליחתה אל םלועמש הלאכו וקיספהש הלאכ ,םימסב םישמתשמש
ףתושמה .סומוח ןיכהל תונוש תוטישו ,"ופוג לע םדאה תוכז" דגנו דעב
תושונאה דגנ עשפ איה "םימסב המחלמה"ש םינימאמ ונאש אוה ונלוכל
תא םג - דחא םוי - ילואו ,ךתוא םג ענכשל םיניינועמו ,(ךדגנ - רמולכ)
.ונלש םיקקוחמה

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה