flag flag logo
םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

ירקנל הדוהי כ"חל בתכמ וחליש

ץוחמ איצוהל הרומאש קוח תעצה לע ירקנל הדוהי כ"ח דקוש ,הלא םימיב
אל .םימסב םישמתשמל תנייוע הניאש הרוצב םיסחייתמה םימוסריפ קוחל
וליפא אלא ,קוחה לע רובעל םישנאל םיארוקה םימוסריפב קר רבודמ
.ןהמ רהזיהל שיש תונכס ינפמ קוחה לע םירבועה תא םיריהזמה םימוסריפב
האיר" רודמב עיפוהש םוסריפ לע ירקנל לש ופציק אצי ,יטרפ ןפואב
לוהוכלא תייתש ינפמ ויארוק תא ריהזהש ,"ביבא-לת" ןומוקמה לש "הקורי
עיפות הבתכה) תומוד תורהזא ינימ דועו "יזטסקא" ירודכ תליטנל ליבקמב
םניא "םס-לא" ןוגריאו םימסב המחלמל תושרהש ךכב יד אל .(ךשמהב האולמב
- תיתדבוע) לטונ אוהש םימסבש תויתימאה תונכסה ינפמ רעונה תא םיריהזמ
."ןיאורהל הליבומ הנאוחירמ" גוסמ תודחפהב םיקפתסמו (םתוא לטונ אוה
,םירתוימ שפנ תמגועו תוומ ירקמ עונמל הסנמו ינוציח םרוג אב רשאכ
תבתכומ תורובמ האצותכ ותומי םיניירבעהש ףידעמו) ירקנל רמ קעדזמ
(?הלעמלמ

םג םאו ,רגמל ירקנל רמ שקבמ ותומכ םימוסריפש רמאמה תא השקבב ואריק
תא ול דיגהל ידכ םכנמזמ תוקד רפסמ השקבב ושידקה ,ונתיא םימיכסמ םתא
.דומעה תיתחתב אצמנש ספוטה תרזעב אשונב םכתעד

הזטסקאהו המיאה
"ביבא-לת" ןותיע
21/3/97 "הקורי האיר" רודמ
,רחא היצמרופניא רוקמ ףא ןיאב
הדובעה תא "הקורי האיר" השעת
ליעפה  רמוחה  ,MDMA :הרוחשה
יביטקא-וכיספ רמוח אוה ,יזטסקאב
.הימורעמב שפנה תא ףשוחש קזח
-יטנא םירודכ םיחקולש  םישנא
םייושע ,יזטסקא םיסנמו םיינואכד
,הקינחמו תיטויס היווחמ תונהיל
.ינניח  יטוכיספ ףקתהב הפוסש
וקלש יזטסקא ישמתשמ לע םג עודי
ןואכיד לע םיחוודמ םבורו ,ץבשב
םישנא .תגגופתמ  ותעפוהשכ  לק
,רוציקב  ,רערועמ  ישפנ בצמב
ומכ  יזטסקאמ  קחרתהל םיכירצ
     .תבלכ הלוח רלייווטורמ

.םילזונ לש הזה ןיינעה תא שיו
הז רקיעב ,עצוממה עיזמה שמתשמה
"יט.נא.יט"  "םירלוד"  עלובש
עדוי ,םיביירבו תוביסמב "באד"ו
קר אל לבא .הברה תותשל ךירצש
םידבוע בלהו תוילכה ,דבכה .םימ
ךירצו ,סקאה לא תופסונ תועש
םינימטיווב   םתוא   ןיזהל
תוריפ יצימ ךפוהש המ ,םילרנימו
רושא לוהוכלא .תינואג  האצמהל
םינהנ םתא םא אלא ,ןפוא םושב
תומוקמב   ףלעתהלו   איקהל
היל ?תותשל המכ לבא .םיירוביצ
רודכ העלב ,תיטירב הריעצ ,סטייב
תידיאונרפ הירטסיה .תיבב MDMA
רטיל 17 תמיגלל התוא הליבוה הלק
ירחא ,ימינפ םומידמ תוומלו ,םימ
תכרעמב  םימ  ישודג  םירביאש
םייתיב םיעלוב .וסרק הלש לוכיעה
םימ יקובקב ינשב קפתסהל םילוכי
       .םילודג םיילרנימ
הקימניד שי  םילודג  םירבשמל
אל םעפ ףא התא :תאזכש הבינגמ
םה םואתפ .םיאב םה הפיאמ האור
אל דחא ףאו ,םתצלפת אישב ,םש
,םיטירבה .הז םע םישוע המ עדוי
וליגו דחא רקוב וררועתה ,לשמל
םהלש יאה יבחרב שיא ןוילימש
םינמא .דנקיווב יזטסקא םיעלוב
איבהל ידכ וסייגתה םיאקיטילופו
,רוביצה  תועדומל  היעבה  תא
תועדומ  ומסרפתה  םיניזגמבו
יאוולה  תועפות  תא  תוטרפמה
,תקולחמב יונשה םסה לש תועודיה
.םייתניב העפותה תא םלוב אלש המ

אלש לבא ,הזמ קוחר יד ץראב בצמה
דואמ לק :קפס דחא ףאל היהי
םיריחמה .ריעב  יזטסקא  גישהל
םיכויח םא םיניטק יפלא .םידרוי
.םינטק םיודכ םיעלוב  םילודג
,ןדיצמ ,תויושרה .תפצומ הנידמה
םושב .הנאוחירמב המחלמב תוקוסע
,תיניצר הרבסה תעצבתמ אל םוקמ
יזטסקאה  תועפשהל  תועדומהו
אוה :רורב דחא רבד לבא ,תיספא
םירקחמהמ .הזה רודכה ,קאינמ יד
הלוע  ,וילע  שיש  םיטעמה
קזנל ששחל תינושאר היצקידניא
לבא ,ףיצר שוימישב עובק ילחומ
םואתפ .הז לע רבדמ אל דחא ףא
 .םימסב המחלמה תיזחב דואמ טקש

םעפב יזטסקא  םיחקולש  םישנא
ןובשחב תחקל םיכירצ ,הנושארה
רודכב שי המ גשומ םהל ןיאש
תונטק תודבעמ  םדרטסמאב .םהלש
ןאכ .םניחב רודכה תא םכל וקדבי
וא עברב חותפלו רהזיהל םיבייח
ןכתסהל אל  ידכ  ,רודכ  יצח
םידגב שובלל םג ךירצ .הלערהב
המיענ  הביבסל  גואדל ,םיחונ
םג הביבסב היהיש ףידע) תכמותו
בוט בושחל רקיעבו ,(חכיפ והשימ
.תחקל םיניינועמש רומיה הז םא
,הנוכשב חמש יכה םסה רוה יזטסקא
ךירצ אלש רמוא אל הז .ןוכנ הז
        .ץוחב םש רהזיהל
םכידלימ ענמיש קוח תויהל ךירצש םיבשוח םתא םא .תירוקמה הבתכה ןאכ דע
םימיכסמ םתא םא .םכתא ריכהל םיענ היה ,הז גוסמ היצמרופניאל השיג
...השקבב זא ,םמוקמו ןכוסמ אוה הזכ קוחש ונתיא

ירקנל הדוהי תסנכה רבחל בותכ


:ךמש

:ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ

:בתכמה אשונ

:בתכמה ןכות
(תכרעמב טלקית אל רתוי הכורא העדוה ,תורוש 5-ל לבגומ העדוהה ןכות)


תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה