flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Next page(2 ךותמ 1)   Light at the end of the tunnel
םירצעמ לש תנוכתמל םירטושה ורזח 24/4/98-ב םי-הוונב הביסמב
אל הביסמה ךא ,םישנא רפסמ ורצענ .םימס יניירבע לש םייתדוקנ
.(תורורב אל תויתרטשמ תוביסמ הרצק הקספה טעמל) הרגסנ
תנוכתממ רבע - תשלוג הכרב - "םישנא" ןותיע לש טנרטניאה רודמ
םימסה תניפ ."לור-דנא-קור/םימס/סקס"-ל "תוריית/סקס/לכוא" לש
-לת" ןותיעב הקורי האיר רודמ וירחא ריתוהש ללחה תא תאלממ
ןורי לש ותשירפ זאמ ךא ,תשרב עיפוהל ןיידע ךישממ "האיר" ."ביבא
."תונוש תוביסמ" סופדב עיפוהל הכז אל ,קנירב-ןט
םהייחב תוברעתמ אלש תורואנה תונידמה תחפשמל הפרטצה היגלב
.(ןאכ - הפוריאב םימס יקוח לע) .בוט לזמ .סארגה ינשעמ לש
יכ הכלמ רבב יאלקחה לש וטפשמב קספ ,אריפש ןור םולשה טפוש
תורמל) ימצע שומישל ויה הכלמ לצא וספתנש הנאוחירמה ג"ק 4.7
םשאנה לעו "תירחסמ"ל תבשחנ םרג 15 לעמ תומכ - קוחה יפ לעש
קקוחמהש יואר" :ףיסוה ףא טפושה .(ותופח תא חיכוהל רחסב
."סיבאנקב שומישה ןיינעב השינעה תוינידמ יוניש תא ןחבי
ימ - ןוסילא דראודא לש הבתכ םסריפ Daily Mail ילגנאה ןותיעה
.דראי דנלטוקסה לש םימסה קלחמ שאר ,ראשה ןיב ,היהש
היצזילגלב ךמות ינא ןכל" ,רמא ,"םימסל ורכמתי ידליש הצור יניא"
."םימסה לכ לש
םיכוז [םינמוקרנה לש םלביס תא םילצנמש] םימסה ירחוסש דועב"
לוקשלו] היעבה םע דדומתהל םידחפמש םיאקיטילופל ,יתאנשל
.ראשה ןיב רמא "זב ינא [היצזילגל תורשפא
.אורקל ץלמומ
תקהל יאצוימ - ןיכוד ידקרא ומכ - אוה םג) ,תירטש הכימ
"תועידי" לש תוליל 7-ל ןייארתה ("השאטנ לש םירבחה"
,ןהכ זעובל תירטש רמוא ,"םימס םג יתקדב" .6/3/98-המ
."שארה תא יל קפוד רתוי לוהוכלא אקוודש יתיליגו"
.לאשנ ,"?תקדב םימס הזיא"
יתייה םא .םילק םירמוח לש היצזילגל דעב ינא .םילק"
?וב ער המ ,עוגר ךתוא השועש םס .הז לע םחלנ יתייה יאקיטילופ
ןכ הז רחא רודכ הזיא וא קאזורפ ךל םשורש רטאיכיספ המל
לבא יקוח אל הז שישחש הז ךיאו ?רדסב אל הז סארגו ,רדסב
תרעוכמ תועיבצו המויא תורוב שי ?יקוח ןכ הקדוו קובקב
."אשונב
וקירט תצלוח יפמולפ שבול ,(ס ק"בש) "יל ודיגת לא" לש פילקב
קיזחמ (ינסיד טלוו לש "היגלש"מ) דמגה יפוד לש הנומת הילעו
ונלצא םישוע אל דוע םנמא ."High Ho" תבותכהו ,קנע טניו'ג
תוארל הפי לבא ,(ב"הראב הפי חילצמש) Half Baked ומכ םיטרס
.(-: םישאר םידירומ קר אלו) םעפ ידמ שארה תא םיפקוז ונלצא םגש
ףרוחה תדייפמילואב בהזה תיילדמ תא לולשל טלחוהש ירחא
ןתשה תוקידבבש ללגב יטאילגבר סור ידנקה דרוב-ונסה שלוגמ
תודחאתהה הטילחה ,(הנאוחירמב ליעפה רמוחה) THC הלגתנ ולש
ןיאו ליאוה ,הילדמה תרזחה דעב םחליהל תידנקה תיפמילואה
ונעט םג םיבר םינשרפ .תורחתה תואצות לע העפשה הנאוחירמל
,תורחתב תופתתשמה תונידמהמ קלחב קר רוסאש םסב שומישהש
.תיפמילואה הדעווה לש הדובכמ הטמל אוהש ימוקמ אשונ אוה

.ונילא ובתיכ ?(URL ףוריצב יוצר) תובוט תורושב םכל שי

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה