flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
םיבישמ ונחנא ,תנעוט Israeli WoD Authority
היצזילגל דגנ - ינרוג ןתיא רמ - םימסב המחלמל תושרה ל"כנמס לש וינועיט ןלהל
לש (ןיירבע וניא שמתשמהש ךכב הרכה) היצזילנימירק-הדו (קוחה חוקיפל הסנכה)
.וניתובושתו ,םימס
- ונוצרכ ותואירבו ופוגב תושעל טלחומה שפוחה םדאל ןיא תינרדומה הרבחב םג
.'וכו תימצע העיגפ ,תודבאתה לע רוסיאה :אמגודל
א
הלוכ הרבחבו (ותחפשמ) הבורקה ותרבחב םג אלא ומצעב קר אל עגופ םימסב שמתשמה
.הרבחה לע לטנל לפונ וליפאו ליעומ וניאש םרוגל ליעומ םרוגמ ותכיפה י"ע
ב
לש תינפוגהו תישפנה תואירבל ןכוסמ וניא םימסהמ קלחב שומישה יכ ןועיטה
.(תושרה לש יפיצפס הדמע ריינ ואר הז ןיינעב) ןוכנ וניא שמתשמה
ג
תסיפתו הבוגתה ינמז תא הערל הנשמ םסה תעפשה .הגיהנה רשוכב השק םיעגופ םימסה
.בחרמה
ד
קבטה תורבח לש קתעה יחוור ואר) רחסב םיקסועה יחוור תא לסחת אל היצזילגלה
.(לוהוכלא ינרציו
ה
,שומישה תויקוח יא ללגב ועתרנ םויה דעש םישמתשמה רפסמ תא לידגת היצזילגלה
.(לוהוכלאהו קבטה תואמגוד ואר ןאכ םג) רעונה ברקב דחוימב
ו
העיגפמ ששחה תדרוהו ,םימסה םוחתב יתואירב חוקיפו תיקוח אקנפשוג ןתמ
.םישמתשמה יזוחא תא איה םג הלעת םימסב שומישמ האצותכ תידיימ תיתואירב
ז
,םיצמאמה לועייל אלא שואיל איבהל הכירצ הניא הפיכאה לש תיסחיה החלצהה יא
.םימסב שומישה תוטשפתה תעינמל רתויב םיבושחהמ אוה העתרהה טנמלא
ח
.ןוכנה אוה ךפיהה ,העישפה םוצמצל םיאיבמ אל היצזילנימירק-הדהו היצזילגלה
ולע םדרטסמאב דחוימבו דנלוהב העישפה ידמימ יכ הארמ תידנלוהה אמגודה אקווד
.םש הגהנוהש תיקלחה היצזילנימירק-הדהו היצזילגלה תובקעב (שוכר יעשפ דחוימב)
ט
אל םא םג םיניירבע םה םישמתשמה יזא היצזילגל ןיא םא :היצזילנימירק-הד אשונל
.דרפנב עצבל שי ותוא 'וכו םוקיש ,לופיטב ךרוצהמ םלעתנ
י

:וניתובושת
- ונוצרכ ותואירבו ופוגב תושעל טלחומה שפוחה םדאל ןיא תינרדומה הרבחב םג .א
.'וכו תימצע העיגפ ,תודבאתה לע רוסיאה :אמגודל

המחלמה"ש ךכמ עבונ היצזילגלב ךרוצהו ליאוה יניינע וניא הז ןועיט - תישאר
תוכז םדאל ןיא םא םג .הרבחל םיפסונ םיקזנל תמרוגו םימסה יקזנ תא הפירחמ "םימסב
ימוהת לדבה שי - תינש .תינסרה אלו תיביטקפא הרוצב וילע ןגהל יאדכ ,ופוג לע
ושפחיו בוחרב םישנא ורצעי ובש םויב :תודבאתה לע רוסיאה תא םיפכוא הבש ךרדב
המחלמ"ל "תודבאתהב המחלמה" תא תוושהל היהי ןתינ ,היילת ילבח ליפשמ ןפואב םהילע
."םימסב
ןכותהלוכ הרבחבו (ותחפשמ) הבורקה ותרבחב םג אלא ומצעב קר אל עגופ םימסב שמתשמה .ב
.הרבחה לע לטנל לפונ וליפאו ליעומ וניאש םרוגל ליעומ םרוגמ ותכיפה י"ע

[דמעמ וקיזחה .םייטנוולר םניא םינועיטהש תונעל קיספנ 'ה ףיעסמ לחה :תולצנתה]
."ופוג לע םדאה תוכז" דגנ ןועיטל ךשמה הארנכ אוה הז ןועיט
שמתשהל רשפאש םיבר םייקוח אל םימס םנשי :ידמ ףרוג םג ןועיטה
תססובמ תוחפשמ שוגפל ונל אצי) םירחא לע הסמעמל לופיל ילבמ הביש ליג דע םהב
,תאז תמועל ,םייקוח העגרה ימסו לוהוכלא .("ינש רוד םינשעמ" םנשי ןהב תובר
ךכב םיעודי בכר ילכ םג .הביבסה לע לטנל םתוא ךופהלו םישנא רכמל טלחהב םייושע
הנידמהו ,םייקוח ויהיש רוביצה לע לבוקמ לכה תורמל .םירחא םישנאב םיעגופ םהש
.םתעיגפ תא םצמצל ידכ םיכרד תשפחמ
ןכות

לש תינפוגהו תישפנה תואירבל ןכוסמ וניא םימסהמ קלחב שומישה יכ ןועיטה .ג
.(תושרה לש יפיצפס הדמע ריינ ואר הז ןיינעב) ןוכנ וניא שמתשמה

ללגב קוחה חוקיפב תויהל םיכירצ םניא םימס .יניינע אל ןועיט - (םירעטצמ) בוש
םה ןיאושינל ץוחמ ןימו ,םילער ,קשנ ומכ םיקיזמו םינכוסמ םירבד םג ."םיבוט" םהש
הרוצבו חוקיפ אלל םהב םישמתשמ םישנא ויה - קוחל ץוחמ םיאצומ ויה םא .םייקוח
שומיש םהל היה אלו ליאוה רכמיהל םיקיספמ ויה םימודנוק ,ןימ לש הרקמב) תנכוסמ
.(יקוח
םירמוחב רבודמ (תושרה לש ריינה סחייתמ םהילא) וירצומו סיבאנק יבגל תיפיצפס
.רחא ךמסמב ביגנו אשונהמ תוטסל התפתנ אל ךא ,יחה ןמ םינמושמ תוחפ םיקיזמה
ןכות

תסיפתו הבוגתה ינמז תא הערל הנשמ םסה תעפשה .הגיהנה רשוכב השק םיעגופ םימסה .ד
.בחרמה

אל לועיש פוריס תעפשה תחת םג .םתעפשה תחת גוהנל אל ץילמנ ,םייקוח ויהי םימס םא
לע) הנאוחירמ לש וזמ הברהב הרומח הגיהנה רשוכב ולש העיגפהו ליאוה גוהנל ץלמומ
.(אשונה תא רוקחל רתומ םש - דנלוהב םירקחמ יפ
ןכות

קבטה תורבח לש קתעה יחוור ואר) רחסב םיקסועה יחוור תא לסחת אל היצזילגלה .ה
.(לוהוכלא ינרציו

םיחיוורמש םיפוג דגנ םולכ ונל ןיא .ףוס ףוס תרכזומ "היצזילגל" הלימה .היוללה
תא תונשל ץלאיתש) תושרה םגש הארנכו ,אשונהמ ןומה וחיוורי תופורתה תורבח .םיפסכ
םיסמה ידי לע ןמומתש הרבסה לע תיארחא היהתו ליאוה - ("יתמחלמ" תוחפ והשמל המש
.םימס לע
לש הזמ רתוי לודג - גלתהמ 4% הבוגב רוזחמ) ומלעיי םיעשופה יחוורש אוה רקיעה
.םויכ עשפה ןונגנמ תא תרשמש םינמוקרנה אבצ ןכו ,(ליטסקטה תיישעת
ןכות
,שומישה תויקוח יא ללגב ועתרנ םויה דעש םישמתשמה רפסמ תא לידגת היצזילגלה .ו
.(לוהוכלאהו קבטה תואמגוד ואר ןאכ םג) רעונה ברקב דחוימב

תלבגה רשפאת חוקיפ תחת םימסה תסנכה ,םיריעצה יבגל אקווד ,תישאר
רועיש - תיקלח היצזילגיל לש הנש 20-מ רתוי ירחא - דנלוהב .ליג
םא ,תאז תמועל .הפוריא תונידמ ראשב לבוקמל המוד םימסב שומישה
הנשב ,םעפ יא םייוסמ םסב ושמתשהש םישנאה רפסמ ןיב םיוושמ
םימס תוסנל המגמ תמייק דנלוהבש םילגמ ,ןורחאה שדוחבו ,הנורחאה
.םהב שומישהמ לודחל טעמכ זאו ,תונרקסמ האצותכ תמייוסמ הפוקתל
ןיא םידנלוהלו ליאוה םייתייזה םימסב דחוימב תינוציק וז המגמ
םינודעומ לע תוטישפ שי ןהב תונידמב םילבוקמה םייטקרפ םילוקיש
.(םימס םע ספתיהל אל ידכ חווט ךורא םסב שמתשהל ךרוצה)
Graph: drug use in Amsterdam :ףרג
ןכות
העיגפמ ששחה תדרוהו ,םימסה םוחתב יתואירב חוקיפו תיקוח אקנפשוג ןתמ .ז
.םישמתשמה יזוחא תא איה םג הלעת םימסב שומישמ האצותכ תידיימ תיתואירב

תאז) רכממ וניא םויפואש םיבשוחש רעונ ינבב םילקתנ ונא וב - םויכ בצמל דוגינב
תמאב היהי וב בצמב - (והשמ םתוא דמלת תושרהש ידכ וכפשנש םיביצקתה לכ ירחא
הבוט תונמדזה םישמתשמל היהת ,(ופיב םירחוס לש אל .ח"פוק לש) יתואירב חוקיפ
םיבונג םימ" לש עינמה םג .םויכ םירקוחל םיעודיה םיקזנה תמאב המ תעדל רתוי
אלש הקיטויביטנא תליטנ ומכ "יטנמור" היהי ןכוסמ םסב שומישו ,םלעיי "וקתמי
.ךרוצל
ןכות
,םיצמאמה לועייל אלא שואיל איבהל הכירצ הניא הפיכאה לש תיסחיה החלצהה יא .ח
.םימסב שומישה תוטשפתה תעינמל רתויב םיבושחהמ אוה העתרהה טנמלא

ידכ "המחלמ" לש הנש 50-מ רתוי םכל ויה - תישאר .היצביטומה לע "דובכה לכ"
ונחנא - "העתרהה טנמלא" תונברוק רותב - תינש .המילב לש המגמ תוארהל ליחתהל
הנושארה םעפה ירחא הברה םימסב שמתשהל םיליחתמ םיבר רעונ ינבש םכל רפסל םילוכי
תא גווסל םהל תרזוע קר "המחלמה" .בוחרב וא הביסמב ליפשמ שופיח םהילע ךרענש
.הרבחה ילושב םיניירבעכ םמצע
ןכות
.ןוכנה אוה ךפיהה ,העישפה םוצמצל םיאיבמ אל היצזילנימירק-הדהו היצזילגלה .ט
ולע םדרטסמאב דחוימבו דנלוהב העישפה ידמימ יכ הארמ תידנלוהה אמגודה אקווד
.םש הגהנוהש תיקלחה היצזילנימירק-הדהו היצזילגלה תובקעב (שוכר יעשפ דחוימב)

העישפהמ 80% וב יברעמה םלועה ראשל דוגינב ,ונלצא םינותנה יפל .דאמ רזומ
העישפה בורו ליאוה ."דבלב" 50%ב רבודמ דנלוהב ,(לארשיב 85%) םימסל הרושק
תושרהש הארנ ,ללכב .ריבכ גשיה אוה הזכ ןותנ םג .םישק םימסב שומישב הרוקמ
ףיעסה דיעיש יפכ) םלועה ראשו דנלוהב היצזילגלה תועפשה יבגל תנכדועמ הניא
.(אבה
ןכות
אל םא םג םיניירבע םה םישמתשמה יזא היצזילגל ןיא םא :היצזילנימירק-הד אשונל .י
.דרפנב עצבל שי ותוא 'וכו םוקיש ,לופיטב ךרוצהמ םלעתנ

ךרוצל לודיגו הנאוחירמב שומיש הנשה רתוה ,הקירפא םורדב .ןבומ שממ אל ןועיטה
םייקוח-אלה םימסה קושל השק הכמ וז התיהש הארנו ,רוסא ןיידע רחסה .ימצע שומיש
-םורד ומכ תומוקמב תויוחתפתההמ םלעתהל הכישממ תושרהש ןייצל םוקמה ןאכ .םש
יפוריאה טנמלרפהו (יתיישעת סיבאנק) הדנק ,(תיאופר הנאוחירמ) הינרופילק ,הקירפא
םירוכמל ןיאורה ןתמ רשפאלו חוקיפ תחת הנאוחירמ רוכמל הפוריא תולשממל הצלמה)
טעמלש '97 רבמצדב צ"לגל ןויארב ןעט ומצעב ינרוג רמ .(יאופר לופיט תרגסמב
.ןכדעתהל ןמזה עיגה .םלועב םימס לש היצזילגלל תואמגוד ןיא ןיידע ,דנלוה
ןכות

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה