flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
How to Deal with a Bad Trip

תולפטמל םג - ןבומכ - םיאתמ ךא ,רכז ןושלב חסונמ הז ףד :הרהבה
רתוי בוט םילפוטמ םיביגמ ,תובר םימעפ .הבקנ ןיממ תולפוטמו
.ינשה ןימה ינב םילפטמל

איבהל םימעפל םייושע - LSD אוה םהב ץופנהש - םייתייזה םימס
ךשמיהל לוכי הז בצמ ."ער פירט" םינוכמה םישק הקוצמ יבצמל םישנא
תויהל הלולע תרבטצמה ותעפשהו ,תוכורא תועש וא תורופס תוקד
,הרידא איה תישפנה תועיגפה ,(בוט וא ער) פירטב .חווט תכוראו השק
ןיב לדבהה תויהל לוכי הביבסהמ לפוטמה לבקמ םתוא תובוגתה יפואו
.חווט ךורא יגולוכיספ קזנ ןיבל בצמהמ הריהמ תוששואתה

:םירבד המכ ?ער פירטל סנכנ והשימש םיטלוקשכ תושעל רשפא המ זא

ףידע .דידי התאש ותוא ענכש .לפוטמה לש ונומא תא שוכר ,לכ םדוק
חונ שיגרמ לפוטמהש ימ לכ וא ,הרבח ,רבח ידי לע עצבתי לופיטהש
לא ,רחא םדא ףידעמו ךממ ששוח לפוטמהש הארנ םא .ותביבסב
.ךמוקמ תא ול הנפו "בלעית"
ןומא
,םיבהבהמ תורוא .תמייאמ אלו הטקש הביבסל לפוטמה תא אבה
לפוטמהמ םילזוג םיטרפ יסומע םיטפט וליפאו ,םיבכרומ םיבצקמ
ליחתהלו הקינאפל ספתיהל אל ,ינש דצמ .תינויח תילטנמ היגרנא
בושח .היהי אל לפוטמה םג ,עוגר אל התא םא .רדחה תא שדחמ בצעל
תא םיליבגמש וא אולכ אוהש שיגרהל לפוטמל םורגל אל דואמ
.ולש העונתה
תתחפה
םייוריג
אוהש לפוטמל רכזהו רוזח .םס תעפשה תחת םהש חוכשל םיטונ םישנא
רמגי תועש רפסמ דועבשו ,תינמז העפותב רבודמש ,פירטב וישכע
רמגיי אל הז" איה ער פירט ןמזב רתויב החיכשה השוחתה .טויסה
ול המדנ קרו ,הנוכנ הניא ולש ןמזה תסיפתש לפוטמל רכזה ."!םלועל
.בר ןמז רבועש
העגרה
אל םולכשו ,םיבוט םישנא ןיב ,חוטב םוקמב אצמנ אוהש לפוטמל רומא
,תיתרטשמ הטישפב) השק אוה יביטקייבואה בצמה םא .וב עגפי
ןאכ שישו הטילש תחת בצמהש השוחתה תא ריבעהל הסנ ,(לשמל
םג ץלמומ הזכ הרקמב) בורקב תויעבה תא ורתפיש םיבוט םישנא
.(תמאה וזש ללפתהל
ןוחטב
ומכ ,ץחל תתחפהל תוטישב רזעיהל רשפא .עגריהל לפוטמל רוזע
העוגר הקיזומ .חוניש רקיעה - םירירש יוסיע וא תוקומע תומישנ
.רוזעל הלוכי (לשמל ,טנייבמא)
החונמ
אשונש האור התא םא .לפוטמה תניחבמ םיילארטיינ םיאשונ לע חחוש
תאיצמ .רחא אשונל רובע ,תושגרתהל םרוג וא ותוא ץיחלמ םיוסמ
בצממ ותוא איצוהל םימעפל היושע לפוטמה רובע ןיינעמו חמשמ אשונ
תואריהל ,קועצל ילב טקשב ותיא רבדל דואמ בושח .תוינש ךות השק
.תוריהמ תועונת עצבל וא םייאמ
החיש
תוריהז יעצמא
,ביגמ וניאו ,תישגר וליפא וא תישפנ ,תיזיפ המוארט רבוע לפוטמה םא
.תידיימ תיאופר הרזעל גואדל שי
םנשי ,ונרבסהש הטישל יבויח ןפואב םיביגמ םילפוטמה בורש תורמל
שפוטמה בולישה וא ,רידנ ץראב וב שומישהש טסאד ל'גנייא ומכ) םימס
תינפקות תוגהנתהל ימואתפ ןפואב םורגל םילולעש ,(LSD םע ןיאקוק לש
.לפוטמה חקל המ עדוי ךניא דוע לכ רתוי ריהז היה .המילא וא

- םס חקל אוהש ,אצמנ אוה הפיא ,אוה ימ לפוטמל ריכזהל בושח :םוכיסל
.הזמ עגתשי וא תומי אל אוהו - ףוסבל הגפ ותעפשהש

If you do drugs, don't let drugs do you.

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה