flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

:ריהצה ,ח"ודה תא יל םשרש רטושה
:תובינגה תא לסחל תחא ךרד קר שי"
"תיקוח םימס תריכמ רשפאל


:הגיצמ

"ףסכו תוצירפ ,םימס"
24/9/96 ,"ץראה" ,רלסרטש הימחנ

,הדובעל ךרדב ,רקובב תדרל אוה רתויב םיזיגרמה תוערואמה דחא
אלש (קיפסמ קיתו) תינוכמ לעב ןיא .תינוכמה תא ךל וצרפש תולגלו
תורבח .יטמוטואל ךפוה הצירפה רחאל ךילהתה .היווחה תא הווח
תנחתל עוסנל אלא סונמ ןיא ןכל ,יתרטשמ ח"וד תושרוד חוטיבה
םירטושה ויה ,םינש ינפל ,םעפ .הצירפה לע חוודלו הרטשמה
םישועו הצירפה ינמיס תא םיקדוב ,תינוכמה תא תוארל םישקבמ
תויהל ךפה ךילהתה םויה .ץרופה תא אוצמל םינווכתמ םהש םשור
אובל לוכי התא .םולכ תוארהל ךממ םישקבמ אל .דבלב ימושר
אל ילש הרקמב .הצירפה לע חוודלו ,תינומב םג הרטשמה תנחתל
דוק תא אוצמל םיכרד הארנכ שי םיבנגל יכ ,תובקע לכ םג ויה
ללוכ ,םיצור םהש המ לכ תא בונגלו תינוכמה תא חותפל ,הליענה
.המצע תינוכמה תא
תא הכותב תמלגמ ההובגה חוטיבה תיימרפ ךא ,חוטיב שיש ןוכנ
םימלשמ ונאש ךכ ,ומצע בכרה ילכו פייט-וידרה תבינגל תורבתסהה
ללוכ ,תובינגהו תוצירפה לש אלמה ריחמה תא םינשה ךשמב
קזנה .בכרה ינאוביו וידרה יניקתמ ,חוטיבה תורבח לש םיחוורה
וראת .םידראילימב ףאו ,הנשל םילקש ינוילמ תואמב דמאנ קשמל
ולכות ךכו ,םיתבל תוצירפו בכר תובינג ילב יפוטוא םלוע םכמצעל
לכב ךרוצ היהי אל רשאכ ,גשויש רידאה ןוכסיחה תא ךירעהל
.חוטיבהו תוקעזאה ,םילוענמה ,החטבאה תוישעת
תוכרעמ תא רפשל איה תוצירפה תכמב םחליהל תלבוקמה ךרדה
יתרקיב רשאכ ,םעפה .הברה רזוע אלש המ - הליענהו הקעזאה
יתעמש ,יתינוכממ פייט-וידרה תבינג לע חוודל ידכ הרטשמה תנחתב
רישעה ונויסנ לע יל רפיס ח"ודה תא םשרש רטושה .ירוקמ ןויער
רשפאל :תובינגה תכמ תא לסחל תחא ךרד קר שי" :ריהצהו םוחתב
ףיסוהל עודמ ?רשקה המ" ,יתקעדזה "?המ" ."תיקוח םימס תריכמ
ירבדמ םשרתה אל רטושה ךא "?תמייקה הערה לע הלודג הער
ןהב וללה תונטקה תוצירפה לכל הדיחיהו תחאה הביסה" :הנעו
בייח םסל רוכמה .םימס איה ,תיבהמ וא תינוכמהמ והשמ םיבנוג
תא חקול אוה .ךכ םשל לכה השעי אוהו ,ולש הנמה תא גישהל
.תחא םס תנמ תרומת םתוא רכומו ואידיווה תא וא פייט-וידרה
םיצרופה אל הלא .תרחא הריד וא תרחא תינוכמ שפחי אוה רחמ
תא ץורפלו ותרידל רודחל יאדכש והשימ ירחא םיבקועש םילודגה
"!תוצירפה ןמ 99%-ל םיארחא ,םיממוסמה ,םה .תפסכה
םשו הפ תספות איהו ,םימסה עגנב תמחלנ ירה הרטשמה לבא"
ןימאמ התא םג" :רמאו יתוא עטק רטושה "...םישמתשמו םירחוס
תא םולכב דירוהל םיחילצמ אל ונחנא ?הרטשמה לש רוביצה יסחיל
רחוס לכ לע .רתוי הברה קזח םיממוסמה לש שוקיבה .םימסה עגנ
לבא" ."םישדח םיינש םימק ,לודג יתרושקת שערב םירצוע ונאש
םה םג וליחתי רעונה ינב ,יקוחל םימסב שומישה תא ךופהנ םא
:ךישמהו רטושה יל הנע ,"םיכרוצ אל םה וישכעש וליאכו" ."ךורצל
םיבונג םימ יכ ,םועטל םיצור רעונה ינב ,רוסא הזש ינפמ אקווד"
,יקוח היהי םסב שומישהש עגרב ךא .גישמ הצורש ימ לכ .וקתמי
אוהו ,םסה תנמ תא םושרי הזש ידכ אפורל תשגל לכוי םמוסמה
הריחממ 1%-ל דריי הריחמ .תחקרמ תיב לכב התוא שוכרל לכוי
ידכ םיתבו תוינוכמ הברה ךכ לכ ץורפל ךרוצ היהי אל זאו - םויה
."םסה תנמ תא גישהל
אפורל וכלי אלש יאדו םה יכ ,םירוענה ינב םע היעב לכ ןיא םצעב
תא תיטנגלא הכ ךרדב דירוהל לבא ,םס תנמ םהל םושרי הזש ידכ
.ףסכ דאמ הברה הוושש ןויער יאדו הז ,תוצירפה תכמ

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה