flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
יזטסקא לע םיריבסמ
.לוחכ עבצב ועיפוי "םס-לא" ירבד


:ןושלה וזב העידי המסרופ 16.8.92 -המ ץראה" ןותעב
! תימהל לולע "יזטסקא" םסה :םיטירב םירקוח (רטיור - ןודנול)
.יוגש הז רקחמש אוה םהמ דחא .92 תנש זאמ יזטסקא לע םירקוחה ודמל םיבר םירבד
לש תואצות תצפה לע ושקיה התכרפה תובקעב האבש יזטסקאה תיירטסיהו - וז תילגת
בצע יאתב עגופ יזטסקאב ךשוממ שומישש םינעוטש (95-96) רתוי םירחואמ םירקחמ
האצותכ יתימא קזנב רבודמשכ - םעפה .ךיפה יתלב ינילק ןואכידל םורגל לולעו
.ןכדעתהל "םס-לא" ןוגריא חרט אל ,םסב שומישמ
בושחל גוהנש יפכמ הברהב ןכוסמ ,'םיבצעמה םס' הנוכש םסה ,יזטסקא
םויב ורסמ ךכ ,תוומל ףאו םיימינפה םירבאל קזנ םורגל לולע אוהו
.הינטירבב םירקוח ישיש
םסב שומישש וחוויד הינטירבב םילער רקחל ימואלה ןוכמב םינעדמ
השק ןפואב עוגפל לולע - םיריעצ ידי לע רקיעב ךרצנש ץירממ רודכ -
םד יפטש לש תורצוויהב תורושקה תויעבל םורגל ,תוילכבו דבכב
.הימרתרפיהלו תיחומ העיגפל ,םירירשה תכרעמ לש תוטטומתהל
העבש לע םירקוחה וחוויד "לנרו'ג לאקידמ טסנאל"ב םסורפש רקחמב
הלערה לש םירקמ 17 לעו ,יזטסקא לש הכירצל םיסחוימש תוומ ירקמ
.הרבעש הנשב ועריא םלוכש - םסהמ הרומח
,תונורחאה םינשה 10-ב יזטסקאל וסחויש תוומה ירקמכ לכב טעמכ - לשמל - הילגנאב
וליכה (יזטסקאב ליעפה רמוחה) MDMA ליכהל תורומא ויהש תולולגהש הלגתה
תייתש ,םימ תייתש יא) תורובמ עבנ תוומה - םירקמה ראשב .ללכב םירחא םירמוח
.('וכו ,לוהוכלא
יתלב ףילחת הווהמ יזטסקא םסה יכ תרמואה השיגה יכ וריהזה םינעדמה
.רתויב תנכוסמ איה ,קארקו ןיאוריה ומכ םישק םימסל קיזמ
אוה הבהא םסש וא ,ןיאורהל ףילחת אוה ץירממ רודכש ןועטל הסני אל יניצר ןעדמ ףא
.םהילע וריבסת לא ,םימסב םיניבמ אל םתא םא .קארקל ףילחת
םיאנתב רתוי תוינוציק ןה יזטסקאה לש תוילילשה תועפשההש ונייצ םה
.תרבגומ תינפוג תוליעפו םוח לש
ליבשב יזטסקא םיחקול אל - תושעל המ הברה ןיא ,תרבגומ תינפוג תוליעפ יבגל - בוט
וליפאו םימ תייתש ידי לע ררקתהל גואדל תמאב יאדכ - םוחה יבגל .רפס כ"חא אורקל
:הנושארה הקסיפהמ תוערה תושדחה לע רוזחנ ,הרקמ לכב .םעפ ידמ םינפ תפיטש
יתלב ינילק ןואכידל םורגל לולעו ןינוטורס ינטלוקב עגופ יזטסקאב ךשוממ שומיש
.ןוכנ ןיידע הז .הז לע םיעדוי אל "םס-לא" םא המ זא .ךיפה
תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה