flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
םייקוחל םימסה תא ךופהל הצור ינא עודמ
דראי דנלטוקסה לש רבעשל םימסה קלחמ דקפמ - ןוסילא דראודא תאמ
(1998 - ץרמב 10 ,הינטירבב "ליימ ילייד"ב םסרופ)
ונמלועב םמולשל ששוח אוה - הרוה לכ ומכ .םידלי שי ןוסילא דראודאל
לש םימסה קלחמ שאר םג היה אוה ,םירחא םירוהל דוגינב .עשפה יוור
- דראי דנלטוקסה
הקפסאה תרשרשמ םיניירבעה תא קתנל רשפא" :רמוא אוה ןכל
רשפא יא .ךוניח ידי-לעו םיילכלכ םיעצמאב םסל השירדה תא דירוהלו
".ןמז קיפסמ וניסינש עדוי םיהולא .הרטשמה תועצמאב תאז תושעל

יתעדב שוחנ ינא .םיתמ םיריעצ ידמ רתוי יתיאר ,רבעשל םימסה קלחמ שארכ
עבש .םימסה לכ לש היצזילגלב ךמות ינאש הביסה וזו - הרקי אל הז ידלילש
ןהמ עברא ,דראי דנלטוקסה לש םימסב המחולל הקלחמב יתיליב ייחמ םינש
ומב יתיאר .םימסב הערל שומיש םורגל לוכי לבס הזיא יתיאר .הקלחמה שארכ
.תוומה תאו םיסרהנה םייחה תא ,תובילעה תא יניע
.םימסהמ םירשעתמה םישנאה תא ,יתלוכי בטימכ רצעמל יתאבה םגו ,יתיאר
תוללמואמ ופרג םהש קנעה יחוור תא יתיאר .םינגראמה ,םינאוביה ,םירחוסה
- קסע ולהינ םה .םינמממ םהש עשפה ינוגרא תא ,םיפסכה תנבלה תא ,תישונא
ימולשת וילע ןיאו תוררחסמ ןה םיריחמה תוילע ובש ,םימוצע םיחוור לעב קסע
.םיסמ
Crime -כו .םימסל תורושקש תוחיצרה תא יתיאר ,חצרה קלחמב ,רתוי רחואמ
תויוצרפתההו םידושה :םיעשפה תא יתיאר ,ןודנולב הרטשמ תונחתב manager
רוצעל יעוצקמ ןיינע יל היה .םהלש םימסה תא ןממל ידכ םירוכמה םיעצבמש
.הז לכ תא
ינש יל שי :םימסב שומישה תנטקהב םוצע ישיא ןיינע יל שיו היסנפב ינא םויה
ינורב לש קוביחהמ םקיחרהל ידכ יתלוכיבש לכ השעא ינאו שיגרה ליגב םידלי
.םימסב הערל שומישמו םימסה
ומישאי אלש הווקמ ינא ,"םייקוחל םימסה תא ךופהנ ואוב" רמוא ינאשכ ,ןכל
יפלכ ידמ הכר השיגב וא ,םימסה םימרוגש קזנה יפלכ תונלבוסב יתוא
.ונלש הרבחה תא םינכסמו םייח םיסרוה ,םימס םירכומש םימילאה םיניירבעה

"לשכנ רוסיאהש ירמגל רורב"
שומיש תוחפ תוארל הצור ינאש ןוויכמ םייקוחל םימסה תא ךופהל עיצמ ינא
.קסעל ץוחמ םיניירבעה תא תוארל הצור ינא .רתוי אל ,םימסב הערל
תיתימאה תולעה .םימסה רובע םימלשמ ונלוכ :דחא רבד יתדמל םינשה ךשמב
- םיתבמ הבינג ,תוינוכמל תוצירפ ,דוש .רוביצה לע תלפונ םימס תקסע לכ לש
םולשתל ושמיש ךממ ובנגנש םיצפחהש םייוכיסה בור ,ךל הרק הלאמ והשמ םא
.םימס רובע
תיצחממ רתוי .םימסה ינורב לש םהידיל עיגה םהל הרומתב םלושש ףסכה
ירחוס םישועש םוצעה חוורה .םימס יעשפ לש תונברוק םה תובינג לש תונברוקה
השוע ההובג חוטיב תיימרפ םלשמש דחא לכ .ילשו םכלש סיכהמ אב םימסה
.הביס התואמ ,ףיקע ןפואב ,תאז
תא הרטמכ םהל וביצה הרטשמה תוחוכ .שומישה תא רוסאל וניסינ
תודבעמהו טפשמה יתבש התיה הז לש הדיחיה האצותהו ,םינטקה םישמתשמה
תוארל דמל םיריעצ לש םלש רודו ,םינטק םישמתשמ לש םירקמ יפלאב ופצוה
.םיביוא םירטושב
,המשל תימצע הנגה ךותמ .םירחא םיעשפב המחולל םיבאשמ וראשנ אל
חינהלו - םירחוסה - הקפסאה תרשרשב זכרתהל הרטשמה זא הטילחה
יתבמ ןמז ךסח רבדה .וררחושו ורהזוה םינטקה םישמתשמה .םהיתוחוקלל
ונל ןתנ לבא ,םיריעצל םירטושה ןיב ךוכיחה תא ןיטקה ,תודבעמהמו טפשמה
.םיניירבעל םיהובג םיחוורו הובג העישפ רועיש :תומלועה ינשבש ערה תא

וישכע אוה םימסב שומישה ?דבע אל הז עודמ ,הנוכנה תוינידמה אוה רוסיא םא
הלכו סארגו שישח ינשעמב לחה .ונידלימ יצחכ לש םייתרבחה םייחהמ קלח
.רבוג םימסב שומישה - ןיאורהל םירוכמב
האיבמ םיעצבמ םהש הלודג הסיפת לכ לבא ,תוחלצה ויה סכמלו הרטשמל
לש םיחוורה תלדגהל האיבמו ,בוחרב םיריחמ תיילעל קר רבד לש ופוסב
.לשכנ רוסיאהש ירמגל רורב .םיניירבעה
לככו ,םימוצע םיחוור םישוע םירחוסה .תולדג םימסה תקפסאו םסל השירדה
תכרעמ תא תיחשהל תונויסנב אטבתמ הז .תומילאה הלדג ךכ ,לדג ןוכיסהש
.חצרב וליפאו תורומח תועיצפב ,קוחה

"הלומעת אל ,ךוניח"
תבחרה לע םימחלנ םיניירבעהש ןוויכמ ?םימס תויפונכ לש תומילא שי עודמ
תורחתה ןכלו ,יובש קושו לופונומ םהל שי .םיחוורה תלדגהו םהלש קלחה
"קוש תוחוכ"ב תוכמות םיגוסה לכמ תולשממ .םמצע ןיבל םניב איה הדיחיה
לע םג לועפל הלאה תוחוכל רשפאל תוברסמ לבא - תחצונמ יתלב המצוע ילעב
.םימסה קוש
רשפא .םיקסעהמ םימסה ירחוס תא קלסל ידכ קושה תוחוכב שמתשנ ואוב
םיעצמאב םסל השירדה תא דירוהלו הקפסאה תרשרשמ םיניירבעה תא קתנל
עדוי םיהולא .הרטשמה תועצמאב תאז תושעל רשפא יא .ךוניח ידי-לעו םיילכלכ
.ןמז קיפסמ וניסינש
ךופהל תעדה לע הלעי אל" :טפשמה לע יכות ומכ רוזחל םיכישממ םיאקיטילופה
לוקיש וליעפיש ידכ תרוכשמ םילבקמ םיאקיטילופ לבא ,"םייקוחל םימסה תא
ןודל תושרה תא וליפא םהמ םיענומ םהלש םיגיהנמה ,רעצה הברמל .תעד
.אשונב
חוכיו דדועל וא בושחל םידחפמש םיאקיטילופ ;יתאנש תא ונק םימסה ירחוס
.יבועית תא ונק ,אשונב ירוביצ
ומכ םימסש ,"תעדה לע הלעי אל" טפשמה תא םימלקדמש הלא לכ ,םיחכוש םה
תוקינילקה ויה 60-ה תונשב .ןמזמ ךכ לכ אל וליפאו ,םייקוח םעפ ויה ןיאורה
,םייאופרו םירכומ תורוקממ םימס לש םימשרמ ןיאורהל םירוכמל תתל תויאשר
.םיעקפומ אל םיריחמב
אוה בוחרב םריחמש םימס ירוביצה תואירבה תוריש רובע רצייל ןתינ ,םויה
אל םירוכמהש ט"שיל 999 ,רמולכ .דבלב ט"שיל 1 לש תולעב ,ט"שיל 1,000-כ
וכלי אלש ט"שיל 999 םה הלא .ךממ בונגל ,תורחא םילמב וא - גישהל וכרטצי
.עשפה ינוגרא לש םהיסיכל תורישי
,ץועייל השיג ול הנקת יקוח רוקמ ךרד םסה תגשה .םוצע היהי ןמוקרנל חוורה
.תולתה תא קיספהל ידכ םיכירצ איה וא אוהש םירבדה לכל - לופיטל ,הכימתל
הצור ינא .ךפיהה תא רמוא הז ."סיבאנקה דודיע" רמוא וניא "יקוח סיבאנק"
לע רשפאה לככ הנטק העפשה םע ,םימסב הערל שומיש תוחפש המכ תוארל
ולכוי םירומו םירוהש היהת יקוח סיבאנק לש תועמשמה .שמתשמה לש ותביבס
הלאש רמוא הז .תומיע רצווייש ילב ,החותפ הרוצב רעונה םע ךכב ןודל
וסני םהש יוכיסה ןטקי ןכלו ,הלומעת אל ,ךוניח ולבקי םימס תוסנל םיבשוחש
.םישקה םימסה יבגל םג ןוכנ רבד ותוא .םירוענה דרממ קלחכ תאז

"םיניירבע תלמגתמש תוינידמה תא הנגמ ינא"
הז לכ היה ,הלא םימס רוכמל ןיטינומ תולעב תופורת תורבחל םירשפאמ ויה םא
םיניירבעה .םיחנוצ ויה םיריחמה .תוכיא תרקבו עדי ,ךוניח לש הביבסב הרוק
תחתמ טמשנ היה םהלש חוכה סיסב .סיכה - רתויב באוכה םוקמב םיעגפנ ויה
.קושהמ םיטלפנו תוחוקל ילב םיראשנ ויה םהו םהילגרל
תוינידמה תא הנגמ ינא .תיניירבע תוליעפו םימסב הערל שומישה לע סעוכ ינא
ינא .ונלוכ לע םיעיפשמש םימסה יעשפ לע םעז אלמו ,םיניירבע תלמגתמש
תונברוקב הכימתל תדעוימה הכומנה םיבאשמה תומכב שייבתמ
טדנמ םהל ןיא יכ םינעוטש םיאקיטילופ בעתמ ינא דחוימבו ,םהיתוחפשמבו
.תוביטנרטלאב ןודל וליפא

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה