flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
ךלש םימסה רחוס לא הנפ - םיפסונ םיטרפל
.םישק םימסב שמתשהל רעונה תא תדדועמ "םימסב המחלמה"
.םיסימה םלשמ ןובשח לע םינמוקרנל ונידלי תא םיכפוה ךכ

,דרשמב רעונה להנימ שאר .ךוניחה דרשמ רבוד םעטמ תונותיעל העדוה החלשנ ,`98 ראוני שדוחב
- ןאכ דע .םמצע רעונה ינב ושעי םימסב שומישה דגנ המחלמה תאש ףידע יכ םש ןעט ,ןהכ דדוע
היעבה .("המחלמ" חנומב שומישה ,ילוא ,טעמל) "הרהנמה הצקב רוא" רודמל המיאתמה העידי
תיצראה םידימלתה תצעומש תרפסמ העידיה :םימסה םע דדומתה ידכ רעונל העצוהש ךרדב איה
.םימסב םישמתשמ םניאש ךכ לע םיריהצמ םה הב המוצע לע םידימלת 30,000-כ הכ דע המיתחה
ומתח םידימלתהמ קלח קר הב איהשלכ התיכ התיה םאה :תואבה תולאשה תא תררועמ העידיה
םהש תנעוט םימסב המחלמל תושרהש רעונה ינבמ םיזוחא םתוא ןכיה - אל םא ?המוצעה לע
רובעל הלוכי המיתחמ תוענמיה םאה ?ומתח אלש הלאל הרק המ - ןכ םא ?םימסב םישמתשמ
?םותחל בריסש דימלת לע םילעפומ תויהל םילוכי םיצחל וליא ?םידימלתהו הלהנהה דצמ הקיתשב
.בצמה תא ןיימדל וסנ .רפס-תיבב םתייה םכלוכ
קתוע ירה ?ומתחי אלש המל .םימסב םישמתשמש םידימלתה םג המוצעה לע ומתחש חינהל ריבס
ךכו ?םתס ךבתסהל ךירצ ימ .םהל רוכמל קיספיש ידכ םהלש םימסה רחוסל םג עיגי אל המישרהמ
העפות) םימסב קסועה ספדומ ךמסמ לכב לזלזל דציכו ,רקשל דציכ תפסונ םעפ וניריעצ תא ונדמיל
.(רעונל הרבסה יפד םיקלחמ ונחנאשכ הב םילקתנ ונחנאש

."המחלמה" ימי רחשמ םיסימה םלשמ ידי לע תנמוממו תמייק םימס לע עדימב לוזליזה תעפות
תירוקמה הנווכה .ןיאורה קרזמל תכפוהש הנאוחירמה תיירגיס רויא אוה העפותה לש הלמיס
.ויתודוא רבד ןיבהל וסנת לאו ונממ וקחרתה - יקוח אלש המ לכ" הארנכ התיה רויא ותוא ירוחאמ
."םירבדמ םה המ לע םיניבמ אל םה" אוה לעופב רבועש רסמה ."לבז ותוא לכה
ךכ לע חוודל םילוכי רעונהמ 3.4% תוחפל) הנאוחירמ יבגל תמאה תא תולגל חילצהש רענ לכ
רענ ותוא תא ,ןכ םא ,רוצעי המ .תשפוטמ הדחפה אוה רויאהמ יצח תוחפלש עדוי ,(ןושאר רוקממ
?ינשה ויצחבש קרזמב שמתשהלמ
יכ תנעוטה (טפשמ-תיבב ךכב ןודל םינכומ ונחנאו) תירקש הקיטסיטטס תמסרפמ םג תושרה
םניאש הרענ וא רענ לע עיפשהל לוכי הז סג רקש .ןיאורהב שומישל ליבומ הנאוחירמב שומיש
ףוסב" לש הישעמל ףשחנ רענהש עגרב .(טנרטניאל םירבוחמ םלוכ אל) תמאה תא םיעדוי
והשמ" תוסנל ונממ ענמי ימ ,ומויב םוי ידמ "רתוי קזח והשמ ךרטצתו ,ךילע עיפשת אל הנאוחירמ
השוריפ ."תעדל ךל יאדכ אל" לש תוינידמה תועמשמ קוידב וז ?ולש םימסה רחוס ,"רתוי קזח
."ךלש םימסה רחוס לא הנפ - םיפסונ םיטרפל" :אוה ישעמה
(תליאו יניסב רכמנה ןושיעל חמצ) םויפואש םיעדוי םניאש םיבר רעונ ינבב םג םילקתנ ונחנא ךכ
איה (ביבא-לתב םג הגשהל לק .הקבאב קר ,רמוח ותוא) ןיאורהל תורכמתהל םשמ ךרדה .רכממ
,םונהיגל ךרדב ונידלי תא הכילומ תושרה לש תובוטה תונווכה תפוצר הלומעתה .הרצק
.קלדה תא םינמממ ונלש םיסימה יפסכו

יפיה לכ ןהב ,60-ה תונשל דוגינב :םישק םימסב שמתשהל ונידלי תא דדועל החילצמ הרטשמה םג
םיחקול םיבר רעונ ינב ,"עסמ" ותואב וילע רבע המו חקלש (LSD תילבט) "פירט" לכ טרופמב רכז
לילב בוחרב יארקא שופיח וא הביסמ לע תיתרטשמ הטישפל ששחה ?המל .עובש לכ "פירט" םויכ
,תוהזל לקש חיר ץיפמ וב שומישה ,לודג חפנ ספות אוה .ישעמ אל םסל הנאוחירמה תא ךפוה ,תבש
ךשמב עיפשהל לוכיו ,חיר רסח ,ןטק אוה ,ותמועל ,פירט .(םייתעש דע העש) רצק ולש הלועפה ןמזו
.תועש 24 וליפאו 12
המ לכ .תוטש ישעמל תופצל רשפא רעונ ינבמ ךא .םימס אלל םג תולבל םג רשפא ,הזכ בצמבש ןוכנ
םריחמ ללגב קר ולו) יזטסקא לע "םיפירט" רעונה ףידעמ ,ונלזמל .ךכל םתוא דדועל אוה ךירצש
םיריעצ לש לגב םג םיפצומ ונייה ,ןודנולב ומכ יזטסקא תוברת ןאכ תחתפתמ התיה םא .(לוזה
."רשואה תולולג"ב ידמ דבכ שומישמ האצותכ ינילק ןואכידב

וב עגרה עיגמ ,הביסמ לע הטישפ לכב .םיכרדה תונואתל םג הרטשמה תמרות ,ףיקע ןפואב
,הלקהב םשמ םיקלתסמ םידקורה ."הפמ ףועל" תדיינל הלעוה אלש ימ לכ לע םיווצמ םירטושה
התיה אל ןהילע תוביסמ ירחא .התיבה םיבר םירטמוליק םיעסונ םג ,ץוחב הביסמב רבודמ םאו
םה ילוא ,דוקיר לש תועש ירחא ופייעתה םה .בכרה ךותב םינשי םישנא תוארל לבוקמ ,הטישפ
.םדוק ששואתהל םיפידעמו גוהנל םירישכ םניאש םיעדוי םה - הרקמ לכב ,םס תעפשה תחת וליפא
םוקמ לכ וא הדעסמ לש הינחל סנכיהל ,רוזיאהמ טעמ קחרתהל ץלמומ - הטישפ ירחא ,םידלי ,ןכל
הוושש רטוש ןיא .םיכרד תנואת םג הילע ףיסוהל יאדכ אלו ,השק היווח םתרבע .םש ןושילו ,רחא
.הז תא

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה