flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
ותומדל םיווק - יתרטשמ םזינמוה
רעונ ינבל סחיה תא תונשל רומאה ,לארשי תרטשמ לש שדח עצבמ לע ונרשבתה הנורחאב
תאצל תונמדזה םהל תתל ,םוקמה לע ילילפ קית םהל חותפל םוקמבו םימס םע וספתנש
דעצה לש רתוי תקדקודמ הניחב ?םילאוש םתא ,הז תא ושעי ךיא .ילילפ םושיר ילב הזמ
םימיב הרטשמה ןמ תבשונה "תילופיט"ה חורהו ,שמשה תחת שדח ןיאש הלגמ הזה ינמוהה
תושדחה תוצלמהה ,הזל רבעמ .תונרקשו הנשלה לש תורעוכמ תועפות םצעב תדדועמ הלא
ץיצנ ואוב,לכ םדוק ?הנווכה המל ."תוניפה תא לגעל" ילב עוציבל תונתינ ןניא םצעב
:האלהו התעמ רעונ ינבב גוהנל שי דציכ ,הרטשמל יטפשמה ץעויה תייחנהב

.ילילפ קית ודגנ חתפיי אלו ןיטקה םשאוי אל ,םידחוימ םירקמב
קומינב) העיבת-יאלו הריגסל ץלמויו הדיחיב זנגיי הריקחה רמוח
:םיאבה םיאנתה לכ ומייקתהש דבלבו ,(רוביצל ןיינע וב ןיאש

.עובק אלו ןמדזמ ןפואב םתקזחהבו םימסב שומישב ברועמ היה ןיטקה
םהב שומישל עקר תריציב עייס אלו םימסב שומישה תא םזי אל ןיטקה
.('דכו םימס תוביסמ ןוגרא ןוגכ)
שמתשהל וא קוסעל םירחא יותיפ וא החדה ,לודיש ,עונכשב קסע אל ןיטקה
.םימסב
.םימסב רחס וא הצפה ,ןוימ ,הקולחב קסע אל ןיטקה
.םיאתמ לופיט לבקל ותונוכנ תא עיבה ןיטקה
ןורכזב דעתל ןתינ הז עדימ) םימסה תורוקמ תא רקוחל הליג ןיטקה
.(תודעכ אקווד-ואלו ,עדימ ח"ודכ םירבד
.דבלב הנאוחירמ וא שישח םה ןיטקה שמתשה םהבש םימסה
ולש הדיחיה תועמשמה .תילופיט תועמשמ םוש ןיא שדחה להונל ,לכ םדוק ?ונל היה המ זא
ימ לכש) םימיוסמ םינוירטירקב דמועו םימסב שומישל ויפתוש לע ןישלהש רענש איה
.קית ילב ררחתשהל לכוי (םיינויגה יתלב םהש עדוי בורקמ קסעה תא תצק ריכמש
םיפת"שמל דעו תוירק-שיא הדוהימ ימי זאמ ינשה טוחכ תכשמנה) תונשלהה תטיש
תוהז םילבקמו והער דגנ שיא םידיעמה עשפ ישירכמ לידבהל ךא ,השדח הניא (םיחטשב
ריבסו תמדוקה םתביבסב םיראשנ ונישלהש הרענה וא רענה ,תיתרטשמ הנגהו השדח
תבצעמש הפוקת ורבעיו השק יתרבח יודינמ הנשלהה תובקעב ולבסיש חינהל דואמ
.המשאו דחפב םתוישיא תא

הלאכ :דחוימב םילק "םיניירבע"ל קר קנעות וזה הבטהש חיטבהל הסנמ שדחה להונה
רתוי הלילחו-סח ונשיע אלו ,ולדיש אל ,ורכמ אל ,דבלב הנאוחירמ וא שישחב ושמתשהש
ךא .דחוימב םיבוט "םירקניטש"כ ושמשי אל יאדווב ,הלאכש םידימלת ,השעמל .ידמ
םינותנה וליפא ?להונה יפ לע "הנידמ דע" דיקפתל םימיאתמש םידימלת ללכב שי םאה
דוגינבש הארמ רעונה ברקב םימסב שומיש יבגל םימסב המחלמל תושרה תמסרפמש
,הנחבא ילב םיבר םימס יגוסב שמתשהל היטנ שי םידימלת לצא ,םירחא םירוטקסל
תומכל ההז טעמכ ,לשמל ,שישחב םישמתשמה תומכ) םהיניב ,תיניינע וא תיטפשמ
םהש שדח רבד לכב םיזגהל םיטונ תוריעצו םיריעצ ,ךכל ףסונ .(יד.סא.לאב םישמתשמה
.הרבחב "סוטטס תודוקנ" רובצל ידכ ולא תוילגתב םהירבח תא ףתשל םיסנמ ףאו ,םילגמ
ןושארה טניו'גהמ עובש ךות וספתנש הלא םה תושירדל םימיאתמה םידיחיה םיניטקה
.ורקישש הלאכ - (רתוי הברה ריבסש המ) וא ,םהלש

רהמ הלגתמ ותוא םשייל םירטושה לש תישעמה תלוכיה יאו שדחה להונבש תלוויאה
םימסב םישמתשמה םידימלת יוליגל עצבמ הרטשמה הכרע '97 רבמבונ שדוחב :דואמ
."הצפה"ב ומשאוהש 80-ל קר םיקית וחתפנ ,וספתנש 500 ךותמו ,ןורשה רוזיאב
,"ץיפה"ש חכוה אלש ימ לכל תיטמוטוא השעמל הנתינ קית תחיתפ יאבש "הבטה"ה
םינוירטירקה ראשב דומעל רעונהמ שורדל םילגוסמ םניא םמצע םירטושה ,רמולכ
.שארמ תוניפ םילגעמ םה ןכל ,שדחה להונב םישרדנה

םניאש םימסב שמתשהש רענ ותואל הרוק המ איה להונה תובקעב הלועש תפסונ הלאש
תמייק ,אבס רפכ תרטשמ דקפמ ,יש יחימע צ"נס יפ לע .לופיטב ןיינועמו הנאוחירמו שישח
תארקל םהב שמתשהל קיספהל תוסנל ,םינש רפסמ םימסב ושמתשהש 17 ינב לש העפות
.יטמוטוא ןפואב קית חתפיהל רומא ,הזכ רענ דגנ .תרחבומ הדיחיל לבקתהל ידכ סויגה
ןמ יהשלכ הכימתל תופצל ול לאשו ,לוזב תאצלו רקשל ףידעש דואמ רהמ דמלי אוה
יתימא לופיט שורדל יושע םימסב ולש דבכה שומישה אקוודש תורמל תאז .תכרעמה
םיצמאמה לכ תא השועש םלועב הז לע ותיא רבדל רשפאש והשימ תוחפל וא ,יניצרו
.ותוא תודנל

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה