flagflaglogo


םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


:הגיצמ
תיטפשמה הקלחמה
.ןהילע תובושתו ,(וטדא יטומ ד"וע) ונלש יטפשמה ץעויל ונפוהש תולאש ליכמ הז ףד
 .ןאכ לואשל רשפא תופסונ תולאש

 
 
 וניא עדימה .רוביצל עדימ תגצה אלא ,יטפשמ ץועיי םושמ הז ךמסמב ןיא
.ןיד-ךרועב ץעוויהל יוצר דימתו ,הצממ
 .םידבכ םישנוע םדיצבו ,םייקוח םניא םהב שומישו םימס תקזחא יכ ועד

.תויוכז לעב םיחרזא םתאש רוכזל בושח ,תאז םע
םכיתויוכז לש הרפה לכ לע תידיימ הנולת שיגהל וססהת לא
:םיטפשמה דרשמב (ש"חמ) םירטוש תוריקח תקלחמל
.02-5316720 סקפ
.02-5316744 'לט - סקפה תחילש ירחא קר - םירוריבל

.ןאכ וא 03-5273093 ןופלטב ,םתשגיהש תונולת יבגל ונתוא עדייל םג ץלמומ

 
:תולאש
?ףוגה לע שפחל ךמסומ רטוש םאה
 
.1
?יקוח הז םאה .םימס שופיחל הביסמה יאב לכ תא טישפהל וצר םירטוש
 
.2
?יתוא רוצעל רטושל רתומ ךיאו יתמ
 
.3
?בוכיעל רצעמ ןיב לדבהה המ
 
.4
 ידכ יתוא רוצעל ןתינ םאה .סארג םרג -15מ תוחפ שופיחב יתיבב ואצמ
 ?םסה תא יתינק יממ עידואש
 
.5
 וכרדו הפצרה לע םיצפח הרטשמה ישנא יל וקרז הרידב שופיח ךלהמב
 ?תושעל המ ,םהילע
 
.6
 יתינפ .ירשפא קזנ לכמ ענמהל הסנמ ינא ,סארג םרג ינש ידיב ואצמ
  רוכשל יאדכ םאה ,ירשפא םושיא לכ לטבי אוהש יל רמא אוהו ןיד ךרועל
 ?ויתוריש תא
 
.7
?ימצע שומיש ךרוצל םס תקזחאכ קוחב תרכומה תומכה יהמ
 
.8
?סיבאנאק לש ימצע לודיג לש הרקמב ימצע שומישל תומכה יהמ
 
.9

 
?ףוגה לע שפחל ךמסומ רטוש םאה .1
:ול שי םא םדא לש ופוג לע רצעמ אלל שפחל תוכמס שי רטושל
 "ןכוסמ םס ןידכ אלש ומע אשונ םדא ותואש חינהל ריבס דוסי"
.הטשפה אלל – ףוגה ינפ לע שופיחב רבודמ
 
 
?יקוח הז םאה .םימס שופיחל הביסמה יאב לכ תא טישפהל וצר םירטוש .2
.אל
 .טשפתהל וב חכונש ימ לכמ שקבלו עוריאל עיגהל ןתינ אל ,ינורקע ןפואב
  אלו םדא יפלכ יפיצפס דשחב ךרוצ שי :קוחה תושירדב דמוע  אל רבדה
 .יצוביק דשחב
 תיפסכ העיבת עובתל ןתינ .ונל וחווד אנא ,הזכ הרקמב םתלקתנו הדימב
 .הרטשמה תא ןכו ישיא ןפואב םירטושה תא (ש"חמ) תילילפו

 םימייקתמ םא קר דושח לש םוריעה ופוג ינפ לע שפחל השרמ קוחה
 :םיאבה םיאנתה
 
תויאר ופוג לע ריתסמ אוהו הריבע רבע דושחהש ריבס דשח םייק
 
*
.דושחה לש ותויטרפ עגפית אלש ךכ ,ענצומ םוקמב ךרעיי שופיחה
 
*
.(דושחה ףוג ךותל הרידח אלל) דבלב ינוציח היהי שופיחה
 
*
.דושחה תמכסהב ךרוצ שי
 
*
.ובוריס םעט תא ריבסיו (הלעמו ק"פר תגרד) ןיצק ינפב אבוי ,דושחה בריסו היה
 
*
 היהי ןתינשו ,טפשמה תיבב ודגנ שמשל לוכי בוריסש דושחל ריבסי ןיצקה
 ךישמי דושחהו ,קדצומ בוריסהש ןיצקה ענכתשי אלו הדימב חוכב שמתשהל
.שופיחל ברסל
 
*
.טפשמה תיבב היארכ שמשל לכותו בוריסה תביס דעותת הרקמ לכב
 
*
 

 
?יתוא רוצעל רטושל רתומ ךיאו יתמ .3
.(האבה הבושתב רבסומ) בוכיעו רצעמ ןיב םילדבהה תא תעדל בושח ,תישאר

 אלש ידכ) הריבע עוציבב דושח לש ותוריח תלבגה לש ךילה אוה רצעמ
  ידכ וא ,תודחוימ הריקח תולועפ עוציב ךרוצל ,הריקחה יכילה ושבתשי
 .(רחא םדאב דושחה עגפי אלש

:אבה ןפואב עצבתהל רומאש ימשר ךילה אוה רצעמ
 
.(ההזמ ימשר יוניכ וא םש) ומצע תא ההזמ רטושה
 
*
 התא" :המגודל) המשאה תא טרפמו רוצע אוהש דושחל עידומ רטושה
 .("םימסב רחסל דשחב רוצע
 
*
 ,ונרעצל ךא ,דושח רוצעל תנמ לע טפוש לש וצב ךרוצ שי םירקמה בורב
  רתומ "םינכוסמה םימסה תדוקפ לע הריבעל ססובמ דשח" לש הרקמב
  הרקמב .(םינכוסמה םימסה תדוקפל 28 ףיעס) וצ אלל םג רוצעל רטושל
  תנחתב תוריקח לע הנוממה ןיצקל יוחיד אלל רוצעה תא ריבעהל שי ,הזכ
 .הרטשמה
 
*
 אל דשחהו הדימב .הרטשמה יכמסמב םשרנ רצעמל קומינה ,הרקמ לכב
 .ךתוא רצעש רטושה תא עובתל היהי ןתינ ,ססובמ היה
 
*
 וא רבחל רשקתהל ץלמומ .תחא ןופלט תחיש עצבל רוצעל רשפאל שי
 .ונתוא וא\ו ןיד ךרוע גישהל הסניש בורק
 
*
 לע סומינב רומשל ץלמומו ןיד ךרוע ידי לע גצוימ תויהל דושחה לש ותוכז
  לע הבוגתב דושחה לש הנושארה הרעהה .ד"ועה עיגיש דע הקיתשה תוכז
  הלוכיש הרוצב אטבתהל אל ץלמומ ןכלו ,רצעמה ח"ודב תמשרנ ,ורצעמ
  ומכ תומכחתה :אמגודל) הז ימשר אל ךילהב וליפא ,האדוהכ עמתשהל
 .המשאב תודוהל םתטלחה ןכ םא אלא ,("לודג עשופ ינא ,חטב ,ןכ"
 
*

 
?בוכיעל רצעמ ןיב לדבהה המ .4
 לע .(דע לשמל) הריבע עוציבב דושח חרכהב וניא בכועמ ,רצעמל דוגינב
  ריבס ןפואב ההדזה אלו הדימב הרטשמה תנחתל תוולתהל בכועמה
  דשח שיו ואצמיה םוקמב ותוא רוקחל ןתינ אלש וא ,('וכו ,תוהז תדועת)
  ,םירחא םירקמב .הריקחל ןמזויו הרקמב הרטשמה תנחתל עיגי אלש ריבס
  ךיראתב ונמזלו ואצמיה םוקמב דושחה תא בכעל טילחהל רטושה לוכי
 .תודע תריסמ ךרוצל הרטשמה תנחתל רחא

:ןמזו תילכתב לבגומ בוכיע
.תועש 3 – "ליגר"  בוכיעב *
.תופסונ תועש 3 – םיפתתשמ הבורמ בוכיעב *

 
ידכ יתוא רוצעל ןתינ םאה .סארג םרג 15-מ תוחפ שופיחב יתיבב ואצמ .5
 ?םסה תא יתינק יממ עידואש

 תרדגומה תומכב רבודמ .םסה לע תולעבב הדוה םא םדא רוצעל רוסא
 .דבלב שומישו הקזחאב דושח םדאה ןכלו ,ימצע שומישל תומככ קוחב

 
.םהילע וכרדו הפצרה לע םיצפח הרטשמה ישנא יל וקרז הרידב שופיח ךלהמב .6
 ?תושעל המ
.וישעמ לע ןידל דומעלו ,ךתוא תוצפל וילע .רחא ילילפ ןיירבע לככ וניד ,ךכ גהנש רטוש
:ךילע 
 
.רטושה לש גתה רפסמו םשה תא םושרל
 
*
 םושרלו רוכזל בושח ,(קוחה לע רבע ,רמולכ) תוהדזהל בריס רטושה םא
.ויוהיזל  ליבויש טרפ לכו ,בכר רפסמ ,םוקמו העש ,ינוציח רואית ,רשקב יוניכ
 
*
.םיקזנה תא םלצל
 
*
.'וכו ,יאופר לופיט ,םינוקית לע תולבק רומשלו ,קזנה תכרעהל יאמש ןימזהל
 
*
.ליעל רבסוהש יפכ סקפב (םירטוש תריקחל הקלחמ) ש"חמל הנולת שיגהל
 
*
.םיקזנה לע יוציפ שקבלו רטוש ותוא לש הרטשמה תנחת דקפמל תונפל
 
*
 ןיד תיבב ישיא ןפואב רטושה תא עובתל שי ,ח"ש 15,000 דע אוה קזנה םא
 .םולשה טפשמ תיבב העיבת בייחמ אוה ,רתוי לודג קזנה םא .תונטק תועיבתל
 
*
 
 יטרפה ופסכמ םלשיש ידכ ,תישיא רטושה תא עובתל בושח ,הרקמ לכב
  .וירבחל המגוד שמשיו
 
 
יתינפ .ירשפא קזנ לכמ ענמהל הסנמ ינא ,סארג םרג ינש ידיב ואצמ .7
  רוכשל יאדכ םאה ,ירשפא םושיא לכ לטבי אוהש יל רמא אוהו ןיד ךרועל
 ?ויתוריש תא
 לש הרקמב הנושאר הריבע ןיגב םושיא יבתכ םישגומ אל כ"דב ,לעופב
 .םילק םימסב ימצע שומיש
 השקבב הרטשמל תונפל ןתינ ,(ללכ ךרדב ,הריקחה םויס רחאל) ךשמהב
  עצבל לבוקמ תאז הינפ .(.א.פ) עוריאה יטרפב ךמושיר לש תורשפא עונמל
  השקב שיגהל םכל רשפאיש ספוט ןאכ םסרפנ בורקב) ,ןיד ךרוע תועצמאב
 .(ןיד ךרוע אלל םג תאזכ

 ךל ןיא םא םג .ןיד ךרועב רזעיהל ץלמומ ,םושיא בתכ שגוה ןכאו הדימב
  רותב ונב ץעייתהלו ,תירוביצה הירוגנסהמ םניח ןיד ךרוע לבקל ןתינ ,ףסכ
 .תפסונ תעד תווח
 

 
?ימצע שומיש ךרוצל םס תקזחאכ קוחב תרכומה תומכה יהמ .8
 "תירחסמ"ל תבשחנה םס תומכ ותושרבש םדא ,קוחה יפ לע .הבוט הלאש
  שומיש ךרוצל םס תקזחא תמשאמ ותופח תא חיכוהל בייח ,קוחה יפ לע
  .(ןוכנ ךא ,רזומ) ירחסמ

 :עבוק יחכנה קוחה ?ןכ םא ,תירחסמ תומכ יהמ
 

םרג 15 (סארג) סובנק
םרג 15 (סארא'צ ,שישח) סובנקה לש ףרש
םרג 2 םויפוא
ןהשלכ תודיחי 3 ד"סל

.ימצע שומישל םסכ ורכוה הברהב תולודג תויומכ ןהב םירקימ טעמ אל ויה - לעופב
 

 
?סיבאנאק לש ימצע לודיג לש הרקמב ימצע שומישל תומכה יהמ .9
 תעבוקה תומכה .וילע  תחוודמ הרטשמהש לקשמהמ להביהל אל ,לכ םדוק
  םייעובש ורבעי .('וכו ,המדאה ,ץיצעה אלל) וטנה תומכ איה טפשמה תיבב
 .(שבייתי חמצה) - ןטקת וטנה תומכ םגו השולש
 רשאמ הנוש הרוצב ולדוגש םיחמצ לקשמל םיסחייתמ טפשמה יתב ,ןכ ומכ
 .הנקנש דבועמ םס לקשמל
 
 

 
תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה