flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

:הגיצמ
"דיסא תוביסמ" לע Rashut
(לוחכ עבצב ועיפוי תושרה ירבד)


.ץראב תיסחי השדח העפות ןה "דיסא"ה תוביסמ
-דיסא תביסמ" גשומה לש ינושל שוביש אוה "דיסא תביסמ" חנומה
.'92 תנש תוביבסב םלועהו ץראהמ הדחכנש הקיתע העפות איהש ,"סואה
יארוק רוביצ וליפאו ,תושרה) הנממ םיעפשומה םיפוגו לארשי תרטשמ
תונוכמה עבטה-קיחב תוביסמ ראתל ידכ הז גשומב םישמתשמ (םינותיעה
הנוכנ תירבעב קר אל ."ץוחב הביסמ" תירבעבו ,"בייר" תיזעולב
.האבה הקסיפה דיעתש יפכ - תוישעמ תוכלשהב םג רבודמ - ןניקסע

םיצורה םישנא םיצבקתמ (עבטה קיחב בורל תומייקתמה) ולא תוביסמב
.הצובקב דיסאה תעפשה תא תווחלו ללותשהל ,דוקרל

.םימסב המחלמל תושרה ישנא ורקיב ץוחב תוביסמ המכב רורב אל
םימסב שמתשמ וניא שיאש רמאנ אל .ירמגל הנוש איה תיתימאה הנומתה
תיב וא הדעסמ לכב םגו) ןטק זוחאב רבודמ ךא ,ולאכ תוביסמב
האיציה ינפל טניו'ג ונשיעש םישנא המכ אוצמל ולכות עונלוק
.הלאכ םיעוריאל עיגהל הביסה איה - םימס אלו - הקיסומ .(יוליבל
תוקהלהו םינטילקתה יבוט תופתתשהב ,הדיפקב םיקפומ םיעוראב רבודמ
תוחפל םייקוח םה הלא םיעורא .עבטה קיחב םילהנתמה ,ל"וחמו ץראהמ
םיחרוט םינגראמה בור .(העורג המגוד ,ספוא) דרע לביטספ ומכ
ענומ אלש המ) 'וכו עבטה תנגהל הרבחהמ ,הרטשמהמ םירושיא גישהל
סמכ קר אל) לעופב םילדתשמו ,(לכה תורמל םתוא דירטהל הרטשמהמ
םהייוכיסב עוגפל אל ידכ םוקמל םימס ירחוס תסינכ עונמל (םייתפש
.דיתעב םירושיא לבקל

שומישמ רתוי ןכוסמ וליפא אוה הזכש עוראש הז םיעדוי אל םהש המ
.יטרפ ןפואב םסב

וא קור עפומ לכמ רתוי הברה םיוולשו םיחוטב םיעוריאב רבודמ
םהלש םיקיתה תא ששח אלל םש םיריאשמ םישנא .ריעב םידוקיר ןודעומ
הלאכ םיעוראב םידיחיה תומילאה ייוליג .הרוק אל רבדו ,החגשה אלל
ימל הזכ םוקמ לע ץילמהל ,תיטרואית ,היה רשפא .םירטוש דצמ םה
ךא ,(LSD לשמל ומכ) תישגרה תועיגפה תא םילידגמה םימס לטונש
תיתרטשמ תומילאל םייוכיסהו ליאוה ,ךכ לע ץילמהל לכונ אל ונרעצל
.םיהובג םה

,ךשוממ ןמז םיללותשמו םידקור םיפתתשמה ,בר קחוד ררוש תוביסמב
.םילוע םהלש ףוגה םוחו םדה ץחל

.עבטה קיחב תוביסמ יבגל אל ךא ,םיפופצ םינודעומ יבגל ןוכנ

רקיעב) םסה לש תוימיכה תועפשהה תופרטצמ הלאה םייזיפה םיאנתל
."תרבטצמ תוליער" :יורקה בצמ רצונו ,(שישחו .ד.ס.ל ,יזטסקא
האצותכ ומשרנש תוומ ירקמל ,םירקוח תעדל ,תמרוגה איה וז העפות
."דיסאה" תוביסמב יזטסקאב שומישמ

םתא םא ,הרקמ לכב ?תופיפצה ?תוליערה תא לידגמ המ .הומת טפשמ
הרעה .םימ הברה תותשל בושח ןכא - ןוכנ ,םילזונ דוביאל םיסחייתמ
אוהש תוומה ירקמ יבגל ךא ,תוערגמ המכ תמאב שי יזטסקאל :תפסונ
.אבה רמאמה תא אורקל םכל יאדכ ,םהל םרוג לוכיבכ

תכשמנה ,הביסמה ןמז לכ ךשמב ,ולא תוביסמב םימס ןווגמב שומישה
תונואתל ,הרטשמה תכרעהל ,ומרג תרבטצמה תופייעהו ,תובר תועש
ברקב תונורחאה םינשב ץראב ועראש תוטעמ אל תוינלטק םיכרד
.םיריעצ

תחת הגיהנה תעפותל ירקיעה םרוגה איה תוביסמב תיתרטשמ תוברעתה
לכ םיבכועמ ,הביסמ תקספומש עגרב .תופייע לש בצמב וא םימס תעפשה
"הפמ ףועל" םירטושה םהל םירומ זאו ,םייוסמ ןמז קרפל םיפתתשמה
אלש תוביסמב .(?ראשיהל הצור היה ימ ,ךכ םידקופ ויה אל םא םגו)
תועש המכ בכרב םינשיש םישנא תוארל ןתינ ,הרטשמה ידי לע וקספוה
םא"ש רורב ,לוהוכלאב רבודמשכ .םיננער םהשכ גוהנל ולכויש ידכ
םיאכז םניא ,םייקוח יתלב םתויהב ,םימס ."םיגהונ אל - םיתוש
.הזכש רואנ ןייפמקל

.םימסה ירחוס םה דיסאה תוביסממ םידיחיה םיחיוורמה
םיילרנימ םימ אוה תוביסמב רתויב הובגה חוורה תא בינמה רמוחה
.(ןובשחה תא ושעת ,תועש 8 ,שיא 500-2000 ,ןטק קובקבל לקש 10)
םירבחל םיפירט 2 רכומש ריעצ רמולכ) הביסמה ימוחתב "םימסב רחס"
,רתאל עיגת הרטשמהש םה םייוכיסה בור :םוצע ןוכיס אוה (ולש
העירפמ הרטשמה קר אל .םייומס םירטוש המכ םיבבותסמ חטשבשו
תא ןכסתש הרוצב גהנתמש ימ לכ תא םישרגמ םינגראמה םג .םירחוסל
םיספתנש םימסה תומכ יבגל םינותנ תושרל שי םא .םהלש תונוישרה
.םתוא םסרפת םא חמשנ ,תוביסמב

םיגהונ םה םהיחוור תא רתוי דוע לידגהל ידכ ,תובורק םיתיעל
םיתיעל ,םירחא םירמוחב םיברועמ םימס ,םייקנ אל םימס ץיפהל
.םיליער

תחת םיאצמנ םניא םימסש ןמז לכ .הדירחמו תנכוסמ איה וז העפות
.הב םחליהל השק היהי ,םינקתה ןוכמ וא תואירבה דרשמ לש חוקיפ
.רורב וניא "ץוחב תוביסמ" ןיבל הניב רשקה

רבד לש ושוריפו ףדעומ אשונכ "דיסאה" תוביסמ וזרכוה הרטשמב
.רצעמו בקעמ ,םיבאשמב רתוי הלודג העקשה

םחליהל םוקמבש אוה רבד לש ושוריפ .הנוכנ וז הדבוע ,רעצה הברמל
רחס ומכ) תודדומתהל רתוי תושק םג ךא רתוי תוגיאדמ תועפותב
עירפהל ידכ רוביצה יפסכ תא זבזבל הרטשמה הפידעמ ,(ןיאוריהב
םורגלו פירטב הריעצ וא ריעצ אוצמל וליפא ילואו) דוקרל םיריעצל
.(הרומח המוארטל םהל

םתאש האבה םעפב .רתוי םימכח תויהל םיכירצ - םיארוקה - םתא
.ןאכ םתארקש המ לע ובשיח ,"םימס תביסמ תסיפת" לע ןותיעב םיארוק
תונידעב םהילא וסחייתה ,םש וספתנ םכתב וא םכנבש םכל ועידוה םאו
.השק םוי םהל היה -

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה