flag flag logo

םימסב המחלמה דגנ הדוגאה

Clogging the pipes
םידקור ידי לע ןודעומב הכוה ,ונלש תיטפשמ הנגה רויס לש ואדיו םלצ
.יומס רטוש אוהש ובשחו היונראפב ופקתנש (לילעב םייטפמיס אל)
םישנא רדרדל "המחלמה" תריווא הלוכי תוגרד וליאל תוארל בוצע
.הבהא דדועלו חמשל תורומאש תוביסמב
אלל םלוע רסאמ לש שנוע תשקבמ 'ץירגניג טוינ רוטנסה לש קוח תעצה
לש ב"הראל אובי לע (תונידמה בורב חצר לע שנועהמ רתוי) הנינח תורשפא
ללוכ) אוהש יקוח-אל םס לכמ "תונמ" האמל הקיפסמה תומכב םימס
רבעוי םא .וזכ תחא הריבעמ רתוי לש הרקמב תוומ שנועו ,(הנאוחירמ
לש סרפסקא"ל תצחומ הבושת קפסל םיקרוט םינעונלוק ולכוי ,קוחה
.(םש ספתנו ב"הראל עיגהל חילצמ רוחבהש קר ,הלילע התוא) "תוצח
."םימסב המחלמה" לש הדחפהה עסמל ףרטצה ןיכוד ידקרא
ןאכ לדגלו) םימס לע תוחפש המכ תעדל רעונל םורגל המגמה תרגסמב
לע "יקוש רוטקוד" ורישב רפסמ אוה ,(רכממ אל םויפואש בשוחש רוד
יקוש ר"ד' :תירעמריטש-רעד הרוטקירק טושפ - עשורמ םימס רחוס
לש דבעל ךתוא ךופהי' ,(?הנאוחירמ) '"בשע רטסימ" הרטשמב הנוכמה
יקוש ילוא ?םינימאטפמא) 'רקובה דע םתוא דיקרמ' ,(?ןיאורה) 'רמוחה
תספות הרטשמה םהב) םינודעומב שחרתמ הז לכו (?יי'גיד ללכב אוה
- ןיכוד םאה .(םידקורב השק תוללעתה ךות םימס לש תומועז תויומכ
אוה ךכש ןימאמ תמאבו םימסה קושמ ךכ ידכ דע קתונמ - קור בכוכ
?ותעד וילע השבתשנש דע ךכ לכ בוט ותוא ריכמ אוה ילואש וא ?הארנ
.'וניניע דגנל םייתסמ רעונה' רמוא ומצע אוהש יפכ יכ ,לבחו

.ונילא ובתיכ ?(URL ףוריצב יוצר) תוער תורושב םכל שי

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה