תירבע


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by ומומ June 05, 1998 at 16:27:38:

!תירבעל ןורתפ שי
95 תונולח לש תירבעב בתכנ הז רסמ
CTRL-CC תנכות תרזעב קתעוה זאו
טסקטה תבית ךותל שדחמ קבדוהו
http://www.evrit.co.il/cc/Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]