(!ךורא) בצמה לע תובשחמ המכ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by Momo June 21, 1998 at 21:40:26:

םימסב המחלמל תושרה המש ,ןורחאה רידשתבש רורב הז
הכ דע יכ ,בושח רבד הז .תנווכה לע תוביסמה תא
.זיילגילל יתוהמ אל תוביסמה אשונש השגרהב ונקלח ונייח
סוקופה אוה-אוה אלא ,יתוהמ אוהש קר אלש רבתסמ
.דסמימה תנוכמ תנווכמ וילאש יוושכעה

,היצזילגל דעב תויהל ידכ סנארט תוביסמל תכלל ךירצ אל
.זיילגיל לגד אשונ חרכהב וניא תוביסמל ךלוהש ימו
ידכ םילקש יפלא תואמ האיצוה תושרהש הז בושחש המ
.קותשל רשפא יאו ,תוביסמו םימס ההזמש יומידה תא רוציל

רפכ ,2 הגוח תשרפב הרטשמה לשו תושרה לש תכחוגמה תושקעתהה
התוולשמ תילרבילה תרושקתה תא ואיצוה ןדריה קראפו והירמש
םהל דרי ףוס ףוס .תסנכ ירבח ,!!!הנושארל ,קבאמל הפריצו
.ןייוצמ הזו םירחוב רוביצ ונאש ןומיסאה

חסונ תורעתסה הלוכ הניא ,הנושארל ,תיתרושקתה הגיגחה םג
תרושקתב אשונה יפלכ רתוי תיבויח המינ שי .תונורחא תועידי
אשונה דגנש םינותיעב םגו ,םינותיעהמ קלחבו תינורטקלאה
.תידסמימ-יטנאה טבמה תדוקנל הפ ןוחתפ תתל ךירצש הנבה רבכ שי
לש םיליעפל עיגמ הז לכל טידרקהמ קלח .רתויב בושח הז םג
.זיילגיל

תורסח ילואו ,תונימא רבשמ ףס לע םיאצמנ תושרהו הרטשמה
.בצמב יוניש איבהל תנמ לע תונטק תופיחד המכ קר

יוניש אלא יתקוח יוניש וניא וילא סחיתמ ינאש יונישה
תושרהו הרטשמה ,תוטילקרפהש תיתימא תורשפא הנשי - ימוימוי
.ללכב םימסה לש ץעהמ תדרל וסני םהש םיטוידיא ךכ לכ ושיגרי
,םיטפשמהו םירצעמה תומכב יתועמשמ הנטקהל ןווכתמ ינא
הרעה ףא ילואו ,תוביסמה רעונ ירחא םיכחוגמה םיפדרמהו
העיגרו ,םיביצקת תנטקה ,ידמ רתוי םילדתשמש תונחת ידקפמל
רבדל ךירצ (ה/תא ןכ) ה/תא הרקי הזש ידכ .םיקסע יושיר חטשב
המ ששגל ,הדובעו החפשמ ללוכ הזו ,ה/ריכמ ה/תאש דחא לכ םע
תולאשל לוקש הנעמ תתל ,תושרה לש רידשתה לע םיבשוח םה
יוניש היהי אל .תרחא העדל הכימת תתלו ,תוררועתמה תויתימאה
.הכימת אלל םימס יאשונב תועיד לש

ץיוושהל ידכ םיניפמק תרצויו םיאשונ תחפנמ םימסב המחלמל תושרה ,בגא
םילוחה תופוק ומכ קוידב הז .ביצקת הל עיגמש תסנכה ירבח ינפל
םידרחה ומכו ,ןומימ תובשי ינפל םירבשמ תורצוי םיתיעלש
ןכומ ינא .תבשב תוסיט ומכ םיאשונ תאלעה תרזעב תומורת םיסייגמש
.בורקב יד תורקל דמוע תושרה לש ביצקתב אבה ןוידהש ברעתהל
?רקוצ ידד ילוא ?םיטרפ דוע עדוי והשימ


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]