!ןורתפ שי


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by דורמנ on February 20, 1999 at 12:55:38:

In Reply to: !!!יתובר ,תירבע posted by ןמגרא יטומ לש םירבחה on April 02, 1998 at 02:19:26:


.םיקדוצ םתא .ונענכנ .םירבחהו יטומ ,ייקוא
,תשלוג-הכרב לש םיכרצה ללגב ,ףוס ףוס
.תירבעב םורופ תושעל הליעי הטיש ונאצמ
תשלוג-הכרב לש םימסה ןויכראל וסנכית םא
http://legalize.org.il/bracha/
.תירבעב םורופל הינפה םשמ וארית

,זיילגיל רובע םג הזכ םורופ חתפנ בורקב
הכרב לש םורופב שמתשהל רשפא םייתניב לבא
.ינמז ןורתיפ רותבFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]