איך אפשר לעזור


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by קורי הלע תגלפמ הטמ on April 22, 1999 at 02:52:25:

In Reply to: graphic design for promotion of Legalization posted by Hayk on April 19, 1999 at 14:49:56:

: I am a graphic designer and I would like to offer my services to you, fellow pot smokers :-) I can design great stickers/t-shirts to promote Legalize, and I will do it for absolutely no fee whatsoever, just for fun of it...you will have to find the money for the print (cuz i havent got it) but design wont cost u anything and top quality is quaranteed. If my post is of any interest, drop me a note to 15levels@hotbot.com
םכתרזע תא םיכירצ ונחנאו םילוכי םתא ,הגלפמל רוזעל הצורש ימ לכ
היזיוולט תינכת םע םירשק וא הרבגה תכרעמ םע וא ואדיו ת\כרוע וא ת\יאקיפרגש ימ
'וכו ואדיו תוטלק ,םינותיע ,תוקבדמ ץיפהל הצורש ימ לכ םגו
03-03-5379756:ב הדובעה תועשב וא ,ינורטקלא ראודב ונילא תונפל רשפא
א"ת 100 ןוירישה ליח ךרדב הגלפמה הטמל אובל רשפא ,ה/לוכיש ימ
'וכו םירקיטס ,ואדיו תוטלק לבקלו
ראודב רמוח םכילא וחלשיש שקבלו רשקתהל םג רשפא

: ב םיבמסמה תא ץיפהלו סיפדהל םג רשפא
http://ale-yarok.org.il/press#nayedet1

:בש ךסמה רמוש תא ןיקתהל רשפא
http://legalize.org.il/downlad
ללכבו ,(הפישח רתוי היהתש ידכ ,הדובעב יוצר) םינכומש םירבחה לכ לצא
:שרז-ובא רמואש ומכ
""Power to the people doesn't come with a standard plug

.םכתא ונל שי לבא ,ףסכ ונל ןיא
תסנכל םירבח סינכנ - דחפ ילב דחיFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]