ךלש יטנאשל םינכוסמ םיחס


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by Lone Deranger May 26, 1999 at 22:24:37:

In Reply to: הצילו!!! posted by The G-man on May 22, 1999 at 12:41:40:

,ידידי
.תורוב לש רתי תנממ לבוס התא
,םימסב ןיבמ אל התא
,Legalize הז המ ןיבמ אל התא
.םדא ןב ומכ תירבע בותכל עדוי אל וליפא התא

.םיאלמיגה לש Board-ל ךל :הצע

(-: ךתוא ולבקי צרמ ילוא .םליבשב ידמ ןקז התא ,םצעב


: אני צריך מנה דחוף!!!!
: שמישהו יעזור לי ,יש לי 10 שקל מה אני יכול לקנות בהם???
: אני מרגיש שאני נופל .....אני חייב מנה ,אני אאאאאא!!!!!!
: תעזרו לי!!!!
: אאאאאאאאאההאאהה!!!!.....
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]