ךלהמה תוומה ישנא


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by Strawberry Pie SunShine June 11, 1999 at 20:49:11:

ןונבלב םיגרהנ ל"הצ לש םילייח ,םוי לכ
ונלש הנידמה ליבשב ?המ ליבשב הזו
םיניירבע דוע הרטשמה םיספות , םוי לכונלש
ונלש םיבשות תא ליצהל ? המ ליבשב הזו
םימס דגנ תמחלנ םימסב המחלמל הדוגאה םוי לכ
ונלש םייחה תא ליצהל ?המ ליבשב הזו

!!!!תוומ םשוריפ םימס
, םהב המחלמה דגנו םימס דעב םתא םאו
ינפ לע םייח םיכלהמ תוומה ישנא םתא
םידוהיה תנידמ .ונלש הנידמה לש המדאה
המל זא "םיקידצה לש הנידמ"ל תבשחנש
םימסב ,הכוראה המחלמה דגנ םתא
!? רתי תנממ והשימ תמ םוי לכ םא

STRAWBERRY PIE
SUNSHINE
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]