םימס חקית לא ,הבוט השע


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by Lone Deranger June 17, 1999 at 23:46:47:

In Reply to: ךלהמה תוומה ישנא posted by Strawberry Pie SunShine on June 11, 1999 at 20:49:11:

,רקיה ןיישנס רמ
.םימס חקול ךניא עגרכש חינמ ינא
.הככ ךישמת .דאמ בוט
טפוכיספ ומכ רבדמ התא הככ םג
.תירבעב תייאל עדוי אל םגש תויזה הכומ
.עיגת ןאל עדוי הללא ,םימס חקית םא

,רשואו תואירב ןומה
-רתי-תנמ-ףס-לע-םמוסמ
-ומצע-תא-ענכשמ-םתסש
-אל-וז-םידליל-ץיברהלש
-הנידמה-תא-ליצהל-ךרדה
.רבד-םושמFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]